«مرد پادشاه »3 هم در راه است

Iran Newspaper - - News - آرنولد شوارتزنگر در پوستر نسخه تازه «ترمیناتور» کنت برانا در نقش هرکول پوارو در فیلم «مرگ روی نیل»

پخــش یــک نســخه تــازه از «ترمیناتــو­ر» تحــت هــر شــرایطی میتوانــد یــک رویــداد فوقالعــاد­ه بــرای دوســتدارا­ن فرانچیــزی باشــد کــه امســال ســیوپنجمی­ن ســال حیات خود را تجربه میکند و با همت جیمز کامرون کانادایــی از 1984 راهانــداز­ی شــد امــا از نعمــت حضور او در قســمتهای ســوم تا پنجم بیبهره بوده اســت. نســخه تازه هم که از 12 آبان امســال در دنیــا بــه نمایش درمیآید، کامرون را پشــت دوربینهای خــود نمیبیند و کارگردانی به تیم میلر ســپرده شــده و او مردی اســت که فیلمهای دوگانه کمیک اســتریپی «ددپول» را صاحب گیشــههایی ایدهال کرده است. بیش از هر چیزی حضور دوباره آرنولد شــوارتزنگ­ر مشــهور در نقش اصلی برای طرفــداران ترمیناتــو­ر جذاب بوده و مکنزی دیویــس و گابریل لونا هم جزو بازیگــران فیلم هســتند. لیندا همیلتــون هم که از اعضای بارز دو قســمت نخست بود، بازمیگردد و حتی کامرون هم رضایت داده که بهعنوان یکی از تهیهکنندگا­ن در این فیلم شریک باشد.

«مــرد پادشــاه »3 کــه از 30 آبان در تماشــاخان­ههای جهان پخش میشــود، فیلمــی با کارگردانــ­ی متیو ون و ادامهای بر دو قســمت قبلــی ‪Kings man‬ و بواقــع نســخه ای از روی کل داســتانها­ی ایــن فرانچیز نوپای هالیوود اســت کــه تــارون اجرتــون و کالین فــرت رضایت به بــازی در آن دادهانــد و متیو ون نیــز فقــط وقتــی کارگردانــ­ی آن را پذیرفت و ایــن کار را پی گرفت که ســاخت بیســتوپنج­مین قســمت از فرانچیز بســیار دیرپاتر جیمزباند تا اواخر ســال 2020 به تأخیر افتاد تا ون وقت کافی برای پرداختن به ســایر پروژههای خود داشته باشد. با توجه به پنهانکاریه­ای صورت گرفته توسط مدیران شرکت تولیدکننــ­ده ‪»kings man«‬ جدیــد، چیز زیادی درباره محتــوا و جریانات این فیلم در دســترس نیســت و فقط این نکته مشــخص اســت که فرجام ارتباط کاراکترهای اجرتون و فرت در این فیلم ترسیم میشود. نســخه تازهای از داســتان «مرگ روی نیل» و بواقع ساخت فیلم تازهای از روی این اثر هنری درجه اول آگاتا کریستی که کنت برانا زحمت کارگردانی آن را برعهده داشــته، از 20 آبان در ســینماهای امریکای شــمالی و اروپای غربــی و از 27 آبــان در ســایر نقــاط دنیا اکران میشــود و بدیهی اســت که قیاسهای مســتقیم و وســیعی بین این فیلم و نســخه قبلی ارائه شــده از روی آن صــورت گیــرد. شــاید هــم کمپانی تهیهکننــد­ه این نســخه تازه این حــق را بــرای خــود قائل اســت که در ســایه حضــور برانــا از اعالم نــام اکثر هنرپیشههای دیگر فیلم احتراز کند زیرا برانا در سال 2017 نیز نسخهای از داســتان «قتل در قطار ســریع السیر شــرق» را ارائه داد که با بهترین نسخه قبلی عرضه شــده از روی آن برابری میکرد و شــاید هم بهتر بوده باشــد. در هر دو قصه کارآگاه مشــهور بلژیکی با آن سیبیلهای تاب داده (هرکول پوارو) گرههای جنایی را میگشاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.