الویری:تهرانشهریب­یهویتازنظر­معماریاست

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فر خبرنگار

نخســتین اجــاس «مجمــع مشــورتی رؤســای کمیســیونه­ای شهرســازی و معماری کانشهرها و مراکز استان ها» در شورای پنجم دیروز برگزار شد.

رئیــس شــورای عالــی اســتانها در ایــن اجــاس با بیــان اینکه شهرســازی و معماری در شــرایط کنونی در شــهرهای ایران، شاخص و آرامبخش نیست، گفت: نظام پول پایه ســاخت و ســاز سبب شده که روح انســانگرا­یی و اجتمــاع پایگی در شهرسازی نابود شود و خودرو و اتوبان نیز دو عامل کلیدی هستند که معنا و هویت شهر را به اغتشاش کشاندهاند. بهگزارش ایســنا، مرتضــی الویــری افــزود: اگــر بــه ساخت و سازهای شــهرک غرب، اکباتان ومانند آن توجه شود به روشنی میتوانیم پی ببریم که ساکنان این شهرها با تعلق بیشــتر و حفظ مکانی جدیتر مواجهند. حــال آنکه این احســاس در مســکن مهر نیست.

بهگفتــه وی، تهران شــهری بیهویت از نظــر معمــاری و شهرســازی و شــهری ناامــن در زمینه ســوانح طبیعی اســت و تهران شــهری پرتراکم از نظر جمعیت و آلودگی هوا و صدا اســت. رئیس ســازمان شــهرداریه­ا و دهیاریهــا بــا انتقــاد از وضعیــت شهرســازی و معمــاری جدید آن را تهــی دانســت و گفــت: ایــن یــک بحران جدی اســت. مهدی جمالینژاد با بیان اینکه در ســالهای اخیر پروژههای عمرانی زیادی شکل گرفت اما مشکات به قوت خود باقی ماندهاند، گفت: پل ها و تونلهایزیا­دیساختهشدا­ماآیاترافی­ک حــل شــد؟ فرهنگســرا و پردیسهــای فرهنگــی و ورزشــی زیــادی در ایــن مدت ســاخته شــد اما آیــا معضــات فرهنگی کم شــد؟ وی افزود: متأسفانه شهرسازی و معمــاری اخیرمان بیشــتر به فضاهای مــادی وصل و مــا را از فضاهای معنوی و درونی دور کرده است و میبینیم با اینکه اقدامات زیادی انجام شــده اما آسایش و حفظ آسایش را ایجاد نکرده است.

رئیــس شــورای اســامی شــهر تهران نیــز بــا بیــان اینکــه در سیاســتگذا­ریها طــوری عمل کردیم که ســرمایه مردم به جــای بارگذاری در بافتهای فرســوده به سمت ساخت سازه باغها میرود، گفت: بافــت فرســوده یکی از معضــات تهران و کانشهرهاسـ­ـت اما در سیاستگذاری­ها طــوری عمــل کردیــم کــه ســرمایه مردم

به ســمت بارگــذاری در جاهایــی برود که نمیخواهیــ­م. حتــی در یــک ســال اخیر رئیس جمهوری نیز در موضوع نوســازی بافت فرســوده فعال شده است. اما هنوز نتوانســتی­م در این زمینه موفقیتی کسب کنیم.

محســن هاشــمی تصریــح کــرد: میتــوان نقدینگی ســرگردان در جامعه را بهســمت بخش شهرســازی و نوسازی بافتهــای فرســوده جــذب کــرد. یکی از مشــکات کانشــهرها و مراکــز اســتانها این اســت کــه موضــوع شهرســازی را به معماری تقلیل میدهیم. فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی در این اجاس با اشاره به تصویب پیشنهاد

شورای شهر مبنی بر لغو مصوبه برجباغ و جایگزین شــدن آن بــا مصوبه خانهباغ گفت: این مصوبه در صحن شورای عالی بــه تصویب رســید و تــا هفته آینــده لغو مصوبه برج باغ به شهرداری تهران اباغ میشود.

محمــد ســاالری، رئیــس کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای شــهر تهــران هــم بــا بیــان اینکــه متأســفانه مأموریتهــ­ای شهرســازی مغفــول مانــده و امروزه معاونتهای شهرســازی تبدیــل بــه کانونــی بــرای دور زدن قانون و طرحهــای شهرســازی شــدهاند، گفت: هماکنون شهرسازی به حوزه درآمدزایی شهرداریها تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.