ساکنان مناطق 6 ، 1 و 5 عالقهای به ترک محلهشان ندارند

Iran Newspaper - - News -

انتشــار دادههای بزرگترین پیمایش شهری در تهران نشان میدهد که احساس تعلق ســاکنان مناطق ‪1 ۶،‬ و ۵ به منطقهشــان بیشــتر از سایر مناطق تهران است. یکی از شــاخصهای مهم در طرح رصد کیفیت زندگی در شــهر تهران، احساس تعلــق افراد به محله اســت چراکه هر چه احســاس تعلق باالتر باشــد، مدیریت شــهری در اجرای برنامههای ارتقای کیفیت زندگی موفقتر خواهد بود، براساس این پیمایش، میزان عاقه به محله در تمام مناطق ۲۲ گانه تهران باالتر از سطح متوســط اســت اما در مناطق ‪۳ ۶،‬ و ۲ عاقه به محات در باالترین ســطح اســت اما در مناطق ‪۸1 ۵1،‬ و 10 میزان عاقه کم است. به گزارش ایسنا، ساکنان منطقه ۵1 در حالی کمترین ســطح عاقه به محله خود نســبت به ســایر مناطق را دارند که در برخی محات آن همچون ولیعصر، مسعودیه، رضویه ...و میزان عاقه به محله کمتر از حد متوسط است و این در حالی است که در مقابل بیشترین عاقه بــه محات در محله تهرانپارس، ســازمان آب، دیلمان، اکباتان و شــهرک قدس مشــاهده شد. بنابر دادههای منتشر شده پیمایش ارزیابی کیفیت زندگی در کانشــهر تهران، اغلب شــهروندان تهرانی در پاســخ به این سؤال که چقدر از زندگــی در محلهتــان لــذت میبریــد، رضایتمنــد­ی مردم باالتــر از حد میانگیــن بود اما در مجموع ســاکنان مناطق نیمه شــمالی تهران بیشــتر از زندگی در محلهشان لذت میبرند که براین اساس مناطق ‪۲ ۶،‬ و ۵ باالترین نمره و مناطق ‪۷1 ۵1،‬ و ۸1 کمترین لذت را از محل زندگی خود میبرند. در شاخص احتمال ترک محله نیز بررسیها نشان میدهد که ساکنان مناطق مرکزی تهران همچون مناطق ‪۷ 01،‬ و ۹ بیشــتر از ســایر مناطق ابراز تمایل به ترک محلهشــان در آینده را داشــتند و در مقابل ســاکنان مناطق ‪۵ ۶،‬ و 1 کمترین میزان تمایل به ترک محله خود را داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.