0074‌کودک‌زبال ‌هگرد‌در‌تهران

Iran Newspaper - - News -

پرینــاز ایزدیار/ بازیگــر: مدیران شــهری منكر اســتفاده از کودکان توســط پيمانــكار­ان رســمى مىشــوند و در نبــود سيســتم مكانيزه دفع پســماند و نظــارت دقيق، پيمانــكار­ان در روز روشــن تخلــف مىکننــد و در همين روزهــای تلخ بــه ظاهر روشــن، بيــش از ۰۰۷4 کــودک زبالهگــرد در تهران استثمار مىشوند. بخشی از نامه ایزدیار درباره وضعیت کودکان زبالهگرد به شورای شهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.