به مناسبت خجسته ميالد کریمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه (س)

الگوی‌رشد‌و‌بالندگی

Iran Newspaper - - News - اسماعیل علوی دبیر گروه پایداری

ســال 1385 با تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی، عنــوان «روزدختــرا­ن» بــه مناســبت ســالروز والدت حضــرت معصومــه(س) انتخــاب شــد و بــه تقویمها راه یافــت. دلیــل ایــن انتخــاب قبــل از هرچیــز ناظــر برشخصیت واال و ستوده بزرگترین دخترامام موسی کاظــم(ع) بــود کــه از ظرفیــت الگویــی مناســبی برای دختران جوان برخوردار است. نام ایشان «فاطمه» و به جهت طهــارت روح و کماالت معنوی به «معصومه» که بیانگر قرارداشــت­ن در جایگاه تالی عصمت اســت، ملقــب بــود. در میان فرزنــدان امام موســی کاظم(ع) پــس ازامــام رضــا(ع)، حضــرت معصومــه(س) ازموقعیت معنوی واالیی برخوردار اســت که نشــانگر فضایل معنوی و اخاقی آن حضرت(س) میباشد.

آیین اســام از همان ابتدا رشد و بالندگی نوع زن را مــورد اهتمام قرار داد و شــکوفایی ارزشهای وجودی آنان را وجهه همت خود نمود. تعالیم مکتب با دوری گزیــدن ازقیــد و بندهای جاهلــی، زنان ودختــران را به ســوی کماالت انســانی ســوق داد تا شخصیت حقیقی خود را درتعامل با جامعه بشــری بیابند و الگوهایی را جهت هدایت آنان معرفی نمود.

حضرت معصومه(س) در مدینه چشــم به جهان گشــود و در فضایــی آراســته بــه کرامتهــای انســانی پــرورش یافــت. پارســایی، راســت گویــی، بردبــاری، اســتقامت دربرابر نامایمات، بخشــندگی و پاکدامنی ازجمله صفاتی اســت که آن حضــرت از خاندان پاک خویش به ارث برد.

آن حضــرت (س) بــا آنکه مجرد بــود، در محیط و زمانه خویش مســئولیته­ای مهمی را عهده دار شد و به تشریح دیدگاههای مکتب پیرامون مسائل گوناگون پرداخــت و همــراه بــرادران خویــش پا بــه عرصههای اجتماعی گذاشت.

تأســی به حضــرت معصومــه(س) بــرای دختران جــوان، یکــی از مهمتریــن امتیازهــا و فرصتهــای معنوی اســت کــه تقارن این دو مناســبت بــرآن تأکید دارد. حضرت معصومه(س) بانوی بهشتی و پیراسته ازهرگونه زشتی است. تا آنجا که نامش را قرین عبارت «کریمه اهل بیت» نموده و شــکوه و جبروت آستانش یادآورعظمت­های روحی است.

ســتاره تابانی که از دامــان نجمه خاتون- مادرشدرخشـ­ـیدن گرفــت بتدریــج همســنگ بــرادرش امام رضا(ع) شد و در واالترین رتبه انسانی جای گرفت و ســرآمد مردمان زمان خودش بعــد از امام رضا(ع) شــد. بیتردیــد دختــران جــوان میتوانند با الگــو قرار دادن حضــرت معصومــه(س) پذیــرای اخــاق الهی و ملکوتــی شــده و در روز والدت آن حضــرت بــه تولــد دیگری دست یابند. تولدی که احیا و تقویت ارزشهای فرهنگی ـ اجتماعی را در آنان عینیت بخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.