امیدهای 24 ماه آینده

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی ربیعی سخنگوی دولت دولتنامه یادداشتهای هفتگی

در دورانــی کــه پراکنــدن بــذر یــأس وســوءظن بــه کاســبی پررونقــی بــرای تحریــم گــران و جنگطلبــان تبدیــل شــده چگونه میتوان امید اجتماعی را خلق کرد؟

در هیچ دورانی مانند امروز یــک ائتــالف نانوشــته و یــک همســویی اعــالم نشــده میــان تحریم گران وجنگ افروزان بیرونی با دولت ســتیزان حرفهای در داخل کشور شکل نگرفته بود.

باید به جای برنامه ســازیهای نــازل علیه دولت یــا توســیع بیرویــه ســوءظن بــه جامعــه و انتخــاب ملت، اعتمادســا­زی کــرد. چگونه میتــوان تابآوری اجتماعی در مقابل تحریمهای ضد بشری و در مقابل فرآیندهــا­ی فرســاینده تمدنــی نظیر فرســایشها­ی زیســت محیطی یا زوال سرمایه اجتماعی را ارتقا داد و از همپوشــانی همه این پدیدههای منفی پیشگیری کرد؟

گونــهای از انتقادها علیه دولت در ســطح جامعه وجــود دارد کــه درعین حال بــا جامعه بــاوری یعنی بــا اعتقــاد و ایمان بــه توان مســأله حل کنــی جامعه همبســته است.جامعه انتقادها و مســائلی را فراروی خود میگذارد که توان حل آنها را دارد.

در همــه این مــوارد تالش برای خلــق امید بهبود باورانــه بایــد با بــاور به تــوان جامعه توأم و همبســته باشــد.یعنی مــا نیــاز به یــک جامعــه بــاوری و مردم بــاوری نویــن داریم تــا زمینههــای مشــارکتجو­یی و کنشگری مدنی را فراهم کنیم.

به یاد دارم ســال 1384 در پایان دولت اصالحات بــا تعدادی از دوســتان نزدیــک که در گروه مشــاوران آقــای خاتمــی بودیــم در مــورد نقاط قــوت و ضعف آن 8 ســال بحث میکردیم. یکی از موضوعات مورد بحث، ایــن تلقی رایج بود که اقتصــاد اولویت دولت در ایــن 8 ســال نبــود. امــا در ســال 1390 مطالعــات اقتصاددانـ­ـان نشــان داد کــه درخشــانتر­ین دوره اقتصاد ایران بعد از دهه 04، مقطع زمانی ســالهای 78 تــا 86 بــود. یعنی از ســال 84 تا 86 هــم آثار این دوره اقتصــاد شــکوفا باقی مانــده بود. هــدف از بیان ایــن خاطره این اســت که معمــوالً به واســطه قدرت رسانهای مخالفان و تکرار آن در تریبونهای مختلف اینچنین تصویری بازنمایی شده بود. مخالفان دولت اصالحــات چنــان درباره اولویت مســائل سیاســی بر اقتصــادی در آن دوره ســخن میگفتند که حتی افراد نزدیــک به رئیــس جمهوری هــم به این باور رســیده بودیــم. دولــت روحانــی را هم بایــد به ســه دوره 55 ماهــه، 18 ماهــه و 24 ماهه آتی تقســیم کــرد. آمارها گواه این اســت کــه 55 ماهه اول دولتهــای یازدهم و دوازدهــم یکــی از دورانهــای خــوب اقتصــاد ایران بــود. در برخی ســالها 600 هزار شــغل ایجاد و رشــد اقتصــادی مداوم، تورم تک رقمــی و ثبات قیمت ارز تجربه شــد. اما چه چیزی فضا را در 18 ماه بعد از آن تغییــر داد؟ بیتردید پدیده ترامپ، رئیس جمهوری غیرمتعــار­ف امریــکا و تحریمهــای این کشــور عامل اصلــی این تغییر اســت. هرچند از نقــش رخدادهای دی 96 در آغــاز ایــن روند 18 ماهه نباید غفلت کرد - قطعاً دولت در این وضعیت 18 ماهه باقی نمیماند - هرچنــد آثــار تحریمهــا بــر اقتصــاد ایــران هــر روز بیشــتر نمایان میشــود اما دولت سیاست اصالحات ســاختاری بخصــوص در بودجــه، دنبال کــردن ثبات اقتصــادی و اهمیت دادن به مســائل روحــی و روانی جامعه را پیگیری خواهد کرد تا 24 ماه آینده را با امید به بازگشت به شرایط 55 ماه اول پیش ببریم. کاهش ســرعت رشــد تــورم، تثبیت نســبی نــرخ ارز از عالیم مثبــت شــرایط 24 مــاه آینــده اســت. گــزارش وزرای اقتصــادی در هیــأت دولت کــه در تشــریح مصوبات هفته گذشــته بیان خواهد شــد آثار عملی شــروع این دوره 24 ماهه است. ■ کاهش زمان انتظار خانه دار شدن

روز پنجشــنبه 13 تیــر جلســه مشــاوران اقتصادی دولــت بــا حضــور رئیــس جمهــوری و معــاول اول، برگزار شــد که طی آن وزیر راه و شهرســازی مجموعه طرحهای خود را برای رونق بازار مسکن توضیح داد. مجموعــه این طرحها شــامل 400 هزار مســکن برای افراد خانه اولی اســت. همچنین تصمیم گرفته شــد 500 هزار باب مسکن باقی مانده از طرح مسکن مهر پــس از مراحل رفع اشــکال و تکمیل زیرســاخته­ای الزم جهــت ســکونت بــه متقاضیــان تحویــل داده شــود. اعضــای جلســه همگــی بــر مطالعــه عمیق و بررسی مســکن مهر و ضرورت تعبیه زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی آن بــرای جلوگیری از ایجاد یک حاشیه نشینی جدید تأکید کردند.

بــر اســاس یــک طــرح دیگــر، 200 هــزار مســکن روســتایی نیز توسط بنیاد مسکن ســاخته خواهد شد. در ســالهای اخیر ســاالنه 70 هزار مســکن روســتایی ساخته شــده که قرار اســت به 200 هزار افزایش یابد. عــالوه بــر آن در طرحــی مهم طــرح خانه دار شــدن کارمنــدان، کارگــران و بازنشســتگ­ان پیشــنهاد شــده و قرار اســت صنــدوق پسانداز مســکن تأســیس کنند تــا از حقوق ماهانه آنها کســر شــود. قرار اســت ظرف 5 ســال دولت زمیــن رایگان در اختیــار آنها قرار دهد کــه بــا پیشبینــی قیمــت ســاخت متــری 3 میلیــون تومــان و وام بانکــی تعــدادی از کارمنــدان، کارگران و بازنشســتگ­ان میتوانند صاحب مسکن شوند. گرچه بحثهــای زیــادی در این باره صــورت گرفت. برخی در مورد قیمت تمام شده تردید داشتند و این قیمت را در بلندمرتبهس­ــازی ناکافــی میدانســتن­د. برخــی روشهــای دیگــری بــرای بــه دســت آوردن زمین در داخل شــهرها پیشنهاد دادند. البته پروژه ساخت 100 هزار واحد مســکونی توســط وزارت راه و شهرســازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح الگوی خوبی بــرای اجــرای ایــن طــرح اســت. رئیس جمهــوری در این جلســه بر ســرعت در اجرای این طــرح با دقت و مطالعه کارشناسی تأکید کرد و وزارتخانهه­ای مرتبط نیز موظف به ارائه تســهیالت بــرای تحقق این پروژه شــدند. گرچه امیــد میرود کارشناســا­ن دیگر حوزهها نیز به یاری وزارت راه و شهرسازی بشتابند تا نیازهای اجتماعــی و فرهنگــی ایــن واحدهــا در مرحلــه اجــرا لحــاظ شــود. پیشبینی میشــود این طرح بــه انتظار یک میلیون متقاضی مســکن پاسخ دهد و در قیمت مسکن هم مؤثر باشد.

در این جلســه درباره کنترل اجاره بهای مســکن و بررســی خانههای خالی در تهران نیز بحث شد و قرار است بررسیهای بیشتری در این باره صورت گیرد. ■ نشانههای خروج از رشد منفی اقتصادی

در جلســه روز چهارشــنبه 12 تیــر هیــأت دولــت گزارشــی از وضعیت اقتصادی کشور همراه با آخرین وضعیت تورم، رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی از ســوی وزرای اقتصاد و صمت ارائه شد. این گزارش از افزایــش 44.6 درصــدی صادرات غیرنفتی کشــور در ســه ماهه اول امسال نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته حکایــت دارد. صادرات پتروشــیمی رشــد 61 درصــدی را تجربه کرده اما صــادرات میعانات گازی با مشــکالتی مواجه شــده اســت. ســرعت رشــد تورم هــم کاهش یافته که البته به معنای کاهش نرخ تورم نیست بلکه نشــان دهنده کاهش شــتاب تورم است. گرچــه رئیــس جمهوری مقــرر کرد بــا هماهنگی بین دستگاهها منفی شدن شتاب تورم به کاهش نرخ تورم منجر شــود. وزرای اقتصــادی دولت هم معتقدند که در آینده از رشــد منفی اقتصادی خارج خواهیم شــد. گــزارش وزیــر نفت از اجالس اخیــر اوپک و همچنین اخبــار خبرگزاریها­ی خارجی حاکــی از موفقیت تیم ایران در این نشست است. منشور مورد نظر عربستان ریاســت آن کشــور را بــر اوپــک مادامالعمـ­ـر میکرد. بیــژن زنگنــه بــه تنهایــی مقابل ایــن هژمونــی طلبی ســعودیها و همپیمانانـ­ـش ایســتاد. نکتــه جالب در گزارش ایشــان، ســمپاتی خبرنگاران حاضر در اوپک از مواضــع ایــران بــود. همینطــور حمایــت کشــورها حتی دوســتان نزدیک ســعودیها به طور خصوصی از مواضع ایران مســأله قابل تأملی اســت. این نشان میدهــد وجــدان جمعــی جامعــه جهانــی بــا ایران اســت. ظریــف معتقد بود زنگنه برنامه قطعی شــده دیگر کشورها را در اوپک برهم زد.

یکی از مباحث مطرح شده در جلسه هیأت دولت بررســی موضوع برجــام و موضعگیــری علنی رئیس جمهــوری بود. اســتراتژی دولت در قبــال برجام این اســت: «تــا زمانی که اروپا بــه برجام متعهــد و پایبند باشــد مــا هــم متعهــد میمانیــم. بــه هــر میــزان که اروپاییها متعهد بمانند ما هم متعهدیم.» ■ دو تحول مهم اجتماعی برپایه کنکور امسال

وزیر علوم گزارشی درباره برگزاری کنکور سراسری مطرح کرد. امســال یــک میلیون و 119 هــزار و 15 نفر داوطلب شــرکت در آزمون سراســری شــدند که نکته قابــل تأمــل کاهــش ثبتنــام مــردان اســت چنانکه 24درصد شرکتکنندگا­ن در آزمون را مردان تشکیل میدادند. 637 هزار داوطلب هم در رشتههای علوم تجربــی آزمون دادند. این دو موضــوع میتواند مورد توجه جمعیت شناســان و جامعه شناسان قرار گیرد و نشــان دهنده تغییرات نگرشــی و نوع نــگاه به بازار کار و درآمد اســت. قضاوت اولیه دستیابی به شغل را مهمترین علت چنین تغییر نگرشی میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.