رونمایی از مسکن تدریجی

است این بسته بهمنظور کنترل بازار مسکن و ساختمان، رهن و اجاره و انواع نهادههای ساختمانی طراحی شده شدهایم در بسته رونق مسکن عالوه بر خرید و فروش برای نخستین بار وارد بحث رهن و اجاره هم میشود بحث «مسکن تدریجی» را برای اقشار کم درآمد دنبال میکنیم که در آن واح

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در ســالهای اخیــر، افزایــش قیمــت مســکن باعــث شــد تــا متقاضیــان واقعــی از آن جــا بماننــد و ســفته بــازان حــدود 40 درصد از تقاضــا را به خــود اختصــاص دهند. دراین ســالها رونــد معکوس رشــد قیمــت و افــت معامــالت شــرایط ویــژهای درایــن بــازار بــه وجــود آورده اســت. برهمین اســاس، دســتگاهها­ی ذیربط برای تســکین دردهای «مســکن» دست به کار شــدند و طرحهای متعددی ارائه شد. اما حدود یک ماه و نیم پیش، از تدوین بســتهای با عنوان «رونق بازار مســکن» توسط بانک عامل بخش مسکن خبر رســید کــه در آن تمام دســتگاهها­ی مرتبــط با این بــازار همــکاری و مشــارکت دارنــد. این درحالی اســت کــه تاکنــون جزئیات این طرح رســانهای نشــده اســت. درهمین راســتا، «مجتبی عزیزیان» عضو هیأت مدیره بانــک مســکن در گفتوگــو با «ایــران» برای نخســتین بار جزئیــات این طرح را اعالم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.