مشارکت‌مشروط،‌کانون‌مباحثه‌اصال ‌حطلبان

نبوی: به جای مأیوس کردن مردم، برای انتخابات پرشور تالش کنیم الویری: اگر مسیر اصالحطلبان برای حضور موثر در انتخابات بسته شود، فهرست نمیدهیم

Iran Newspaper - - News -

گــــــروه سیـــــــا­سی/ ا صـــال ح طلبــــا ن همچنــان صنــدوق رأی را تنها راه دستیابی به خواستههای اصالحطلبان­ــه خــود میداننــد. بــا ایــن حــال آنچه ســعید حجاریــان در فروردین ماه ســال جاری تحت عنوان «مشــارکت مشــروط» در انتخابــات مطــرح کــرد، همچنــان کانــون بحث اندیشــهور­زان این جریان سیاسی قرار دارد و دیدگاههــا­ی متفاوتــی پیرامون آن مطرح میشــود؛ از بهــزاد نبوی که معتقــد اســت اصالحطلبــ­ان بایــد به جــای مأیــوس کــردن مــردم بــا تمام قــوا بــرای برگــزاری انتخابات پرشــور تــالش کننــد تــا مرتضــی الویــری کــه میگویــد جز صنــدوق رأی راه دیگری نمــی شناســد امــا بــه عنــوان عضــو شورای سیاســتگذا­ری اصالحطلبان پیشبینــی میکنــد کــه ممکن اســت اگــر کاندیداهــ­ای اصالحطلــب قلع و قمع شــوند این جریان سیاسی از ارائه فهرســت اجتنــاب کنــد. هر کــدام نیز برای نقد و نظر خود دلیلی دارند.

به گزارش « ایران»، روز پنجشنبه، برگزاری نشســت «راههای برونرفت از وضعیــت موجــود» از ســوی حزب اتحــاد ملــت محــل طــرح همیــن موضوعــات قرار گرفت. بهــزاد نبوی، فعــال اصالحطلــب و نایــب رئیــس مجلــس ششــم در ســخنانی بــا بیان اینکــه «حرکــت اصالحــی از صندوق رأی میگــذرد» و «تــا وقتــی امــکان برگــزاری و حضــور در انتخابات وجود دارد اصالحطلبــ­ی بــه بــن بســت نمــیرود»، گفــت: «مــا باید بــه جای اینکــه بگوییــم انتخابات به بنبســت رسیده اســت، با تمام قوا تالش کنیم انتخابات پرشور در کشور برگزار شود.»

نبــوی فراهــم کــردن شــرایط برگزاری پرشــور انتخابــات را وظیفه مشــترک حاکمیــت و جریانهــای سیاســی عنوان کرد و در تبیین دلیل خود برای ضروری دانستن آن افزود: «حضــور پرشــور در انتخابــات در راســتای امنیت و منافع ملی است و احتمال بروز حوادثی مشابه دی ماه ۶۹ را کــم میکنــد و بــدون انتخابات پرشــور شکســتن تحریمهای موجود امکان پذیر نیست.»

او در ادامه با تأکید بر اینکه «حزب یــا جریــان پیشــتاز بایــد بــه حرکــت جامعــه جهتدهــی کنــد نــه اینکــه دنباله رو باشد»، خطاب به مدافعان حضور مشــروط در انتخابات، گفت: «جایــی مجبوریــم میــان بــد و بدتــر دست به انتخاب بزنیم. در انتخابات مجلــس دهــم خیلــی نامــزد گردن کلفــت داشــتید؟ اگر داشــتید چــرا از طریــق اینترنــت آگهی دادیــد که هر کــس اصالحطلــب اســت ثبــت نام کند. ۰۰۲ نفر ثبتنام کردند و از میان آنهــا ۰۱ تــا ۵۱ نفر ناشــناس انتخاب شــدند چــرا آن موقع [ایــن حرفها را] نگفتیــد؟ آن موقع فکر میکردید [در انتخابــات] رأی میآوریــد در هــر شــرایطی در انتخابــات شــرکت میکردید االن میترسید رأی نیاورید و انتقاد میکنید.»

علی شــکوری راد دبیــرکل حزب اتحــاد ملــت ایــران اســالمی نیــز در ســخنانی بــا یــادآوری اینکــه ســال گذشته در شوک و سرخوردگی ناشی از حوادث دی ماه 6۹ پرسشمان این بــود که «چه میشــود کــرد؟» گذر از آن دوران و مطرح شــدن سؤال «چه بایــد کــرد؟ » را نشــان بیــرون آمدن از الک انفعــال و بازگشــت مــردم و کنشگران سیاسی به سمت انتخابات پیشبینــی شــده در قانــون اساســی دانست. او در عین حال با بیان اینکه «مشــکل ما اصالحطلبان این است که مردم به عنوان پشتوانه و سرمایه اجتماعــی مــا دچــار ســرخوردگی و انفعــال هســتند آنها دستشــان بر گوششــان اســت و پیامهــای مــا را نمیشــنوند»، گفــت: «بایــد پیامــی متفــاوت و نه تکراری و بی حاصل به مردم بدهیــم و برای جلــب اعتماد مــردم و تمکیــن طــرف مقابــل بــه مطالبات مردم باید رویکرد تهاجمی داشته باشیم و نه انفعالی.»

همزمان بــا طرح ایــن دیدگاهها در نشســت حــزب اتحــاد ملــت، مرتضی الویری عضو شــورای عالی سیاســتگذا­ری اصالحطلبــ­ان در گفتوگــو بــا «خبرآنالیــ­ن» از رایزنیهــا­ی در جریــان میــان اصالحطلبــ­ان و شــورای نگهبــان بــرای عبــور تعــداد بیشــتری از نامزدهــای اصالحطلــب از فیلتــر ایــن شــورا خبــر داد. او بــا تأکیــد بر تــالش اصالحطلبــ­ان بــرای دور کــردن التهاب از فضا و فراهم کردن شــرایط مطلــوب انتخابــات افــزود: «امــا اگر به هر دلیلی مســیر حرکت اصالحطلبــ­ان بــرای حضــور مؤثــر در انتخابــات آینــده بســته شــود بــه عبارتی قلع و قمع کاندیداها شروع شــود و مــا بــه مقطعــی برســیم که ببینیــم از طریق صنــدوق رأی حتی کوچکتریــن قدمــی نمیتوانیــ­م بــرای اصالحــات برداریــم بــه طــور طبیعــی ســرفصل جدیــدی بــاز خواهــد شــد کــه ممکن اســت هیچ لیســتی ارائــه ندهیم، علــت آن هم این اســت کــه نمیتوانیم لیســتی را به جامعه معرفی کنیم که در آینده نتوانیم از آن دفاع کنیم.»

بحــث حضــور مشــروط در انتخابات نخســتین بار در یادداشتی به قلم ســعید حجاریان مطرح شد. شرطگذاری که برخالف گذشته صرفاً معطوف به تعداد اصالحطلبان­ی که تأییــد صالحیــت میشــوند نیســت. ایــن بــار طیفــی از اصالحطلبــ­ان بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد کــه تنهــا در صــورت تأییــد صالحیــت نیروهــای کیفیشــان شــرکت در انتخابــات را به صــالح میدانند. به نظر میرســد اصالحطلبان برای انتخابات مجلس یازدهم یا باید به ثمربخشــی رایزنی با شــورای نگهبان امیدوار باشند یا به حل این اختالف درونی.

مرتضی الویری

بهزاد نبوی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.