مخالفان و موافقان چه میگویند

Iran Newspaper - - News -

در حــال حاضــر، در کشــور دو نــگاه بــه ایــن تجــارت پرســود وجــود دارد. برخــی معتقدنــد کــه بایــد به ســمت ترویــج ارز مجازی رفت و برخی نیز مخالف این موضوعاند. حتی وزارت نیرو اخیراً درخواستی به هیأت دولت داده کــه یا این بخش را به رســمیت بشناســید و نــرخ تعرفه بــرق آن را صادراتــی در نظر بگیرید یا توقف اســتخراج بیتکوین را در برنامهها قرار دهید. بــه دنبــال طــرح ایــن مباحــث و نزدیک شــدن بــه اوج مصــرف برق، شــرکت توانیر در دو هفتــه اخیر بهدنبال کشــف مراکــز اســتخراج و قطع بــرق آنها افتــاد. چراکه برق مصرفی این بخش یارانهای و ارزان اســت و اغلب اســتخراجک­نندگان از تعرفههــای پاییــن بخشهــای کشــاورزی و صنعتی سوءاستفاده میکنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. اما از سوی دیگر موضوعی که جلب توجه میکند فروش آزادانــه و حتــی دارای مجــوز ماینر (دســتگاه اســتخراج بیتکوین) و تجهیزات جانبی در سایتهاســت. برخی از آنهــا حتــی دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکی هســتند. ظاهــراً وزارت صمت برخالف وزارت نیرو چندان با این موضوع مخالف نیست و آماده است که مراکز استخراج بیتکوین را واحد تولیدی به حساب آورد. در این خصوص بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد مرتبط بــا رمزینــه ارزهــا هنوز موضع رســمی در ایــن خصوص نگرفته اســت. برخــی معتقدند که بیتکویــن میتواند در شــرایط تحریم به کمــک بانک مرکزی بیاید و برخی از موانــع را بــردارد. چراکه بســیاری از کشــورهای جهان ایــن ارز را بــه رســمیت پذیرفتهانـ­ـد و بــا آن داد و ســتد میکنند. مفهوم این موضوع، حرکت اقتصاد به سمت سازوکارهای دیجیتالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.