هند: واردات نفت ایران ادامه دارد

Iran Newspaper - - News -

دولــت هنــد اعالم کرد تجــارت با ایــران از جملــه واردات نفت از این کشــور را متوقــف نکــرده اســت. بهگــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه خبــری هندو، وی مورالیدهار­ان، معاون وزیر امورخارجه دولت هند در پاســخ به پرسشــی درباره اینکه آیا تجارت هند با ایران متوقف شده است؟ گفت: خیر. وی در پاســخ بــه پرســش نماینــدها­ی از کنگره دربــاره اینکه آیا هند از ســوی امریکا یا هر کشور دیگری در این خصوص تحت فشار قرار دارد؟ گفت: روابط دوجانبه هند با ایران به قوت خود پابرجاست و تحت تأثیر روابط هند با هیچ کشور ثالثی قرار ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.