ارتقای کیفی دو محصول ایران خودرو

Iran Newspaper - - News -

بنابر نتایج ارزیابی خردادماه 98 شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندار­د ایران، ستارههای کیفی محصوالت پژو پارس اتوماتیک کرمانشــاه و 207 صندوقــدار اتوماتیک افزایش یافــت. هدفگذاری و نظارت مســتمر کیفــی در زنجیره تأمیــن و تولید گروه صنعتــی ایــران خــودرو، شناســایی نقــاط بهبــود و تعریــف برنامــه بهبــود، منجربــه افزایــش ســتارههای کیفیــت محصــوالت ایــران خــودرو بویــژه در ماههای اخیر شده است. در نتایج ارزیابی خردادماه شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندار­د ایران، محصول پارس اتوماتیک تولیدی ســایت کرمانشاه از دو ستاره به جمع سه ستارهها پیوست و همچنین 207 صندوقدار اتوماتیک در نخســتین ارزیابی در گروه چهارســتار­هها قرار گرفت. این دستاوردها حاصل توجــه و حمایتهــای مدیریت ارشــد گــروه صنعتی ایــران خــودرو و تالش جمعی مدیران و کارکنان خانواده بزرگ این گروه صنعتی است. درحــال حاضر نخســتین محصول دارنده 5 ســتاره کیفیت پــژو 2008 ایران خودرو بوده و بیش از 60 درصد از محصوالت این خودروساز در گروه کیفیت سه ستاره و باالتر هستند./ ایکو پرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.