استخراج«رمزارز»نیازبهتدوی­نمقرراتدار­د

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :

Iran Newspaper - - News -

گروهفناوری-امروزهبازا­رارزهایدیج­یتالبویژهب­یتکویندرجه­انداغشــده­وایراننیزا­زاین قاعدهمستثن­ینیستتاآنج­اکهاینروزه­ااخباریمبن­یبراستخراج­بیتکویندرک­شوربااستفا­ده از برق صنعتی شنیده میشود اما در این میان نگاه مسئوالن چگونه اســت؟ وزارت ارتباطات و فناوریاطال­عاتکهباتوس­عهقانونمند­ارزهایدیجی­تالدرکشورم­وافقاستودر­مقابل،وزارت نیروکهاستف­ادهبیحدوحص­رازبرقبرای­اینکاررامص­داقتضییعحق­وقمردممیدا­ند.محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در ســخنانی با اشاره به اینکه اســتخراج رمز ارز (بیت کوین) پدیدهایرای­جدردنیااست،گفت:اینموضوعنی­ازمندتدوین­مقرراتاستو­درنظرداریم­برای اینکارمکان­هاییرادرنز­دیکینیروگا­ههادرنظربگ­یریم.وییادآورشد:بایدبهفعاا­لناینبخش پروانهفعال­یتقانونیدا­دهشودوامتی­ازاتیبرایآ­نهادرنظرگر­فتهشودتابت­وانندفعالی­تشانرا بهصورتقانو­نیانجامدهن­د.وزیرارتباط­اتالبتهمعت­قداستکهبخش­زیادیازشبک­هبرقکشور ومنابعتولی­دیمادرساعا­تغیرپیکآزا­داستواستخر­اجرمزارزبه­نوعیصادرات­ارزبهصورت مجازی محسوب میشود یعنی اینکه بدون ســرمایهگذ­اری و راهاندازی شبکه کالن انتقال برق، میتوانبااس­تفادهازاست­خراجرمزارز­اینبرقرابه­صورتمجازیص­ادرکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.