جنگلهای هیرکانی ایران ثبت جهانی شد

Iran Newspaper - - News - زهرا کشوری خبرنگار

جنگلهــای هیرکانــی بهنــام «ایــران» در فهرســت میــراث طبیعــی یونســکو ثبت جهانی شــدند. به گــزارش «ایران» جنگلهایهیر­کانیبعداز«بیابانلوت» دومیــن اثــر میــراث طبیعی و بیســت و چهارمین اثر فرهنگی و طبیعی است که در تازهتریــن اجالس جهانی یونســکو در حافظه جهانی ثبت شد. «محمدحسن طالبیان»معاونمیراث­فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشــور در گفتوگو با «ایران»ازوفاقجهان­یبرایثبتجه­انی جنگلهای هیرکانی در باکوی آذربایجان خبر میدهــد. او خبر خــوب دیگری هم دارد. ثبــت جهانی جنگلهای هیرکانی، ســایه ســنگین «جاده آســیایی» را از دل پارک ملی گلستان برمی دارد. این جاده کوتاهترین راه برای شــکار حیات وحش و ایجادحریقه­ایعمدیاست!

13 ســال طــول کشــید تــا قصــه بــه اینجــا رســید. ســال 2007 بــود کــه از اجــالس جهانــی یونســکو در «لیتوانی» خبــر نگرانکننــ­دهای بــه ایــران رســید. جمهوریآذرب­ایجانپروند­هثبتجهانی جنگلهــای هیرکانی را بــه «ویلنیوس» آورده بــود تا به اســم خــود ثبت جهانی کند. تصمیمی که اعتراض کارشناســا­ن ایرانی را در پی داشــت. یونسکو حق را به ایران داد. همانطور که «فرهاد عزیزی» مدیــرکل دفتر امور پایگاههای جهانی به «ایــران» میگویــد:«89 درصد وســعت جنگلهــای هیرکانــی در ایــران اســت.» جمهــوری آذربایجــا­ن تنهــا دو درصد از این جنگلهــا را در جغرافیای خود دارد! یونســکو آن روزها به کارشناسان ایرانی و آذربایجانی­پیشنهادیکپ­روندهمشترک را داد. عمــارت آزادی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کرد امــا مدیران وقت ســازمان جنگلهــا بــا ثبــت جهانــی جنگلهــای هیرکانی مخالفــت کردند. کارشناســا­ن، آماربلندبا­الیآتشسوزی­هایپیدرپی دراینپهنها­رزشمندراپی­شرویمدیران وقــت این ســازمان گذاشــتند. امکانات و تجهیزاتی که ثبت جهانی بــرای اطفای حریق جنگلها، ایجاد میکرد را یادآوری کردنــد امــا مــرغ آنهــا یــک پــا داشــت. مســئوالن وقت ســازمان جنگلها اعالم کردند که توان کافــی برای اطفای حریق جنگلها را دارند. حتی وقتی در سال 89 جنگلهای گلستان 50 روز پشت سرهم سوخت نیز حاضر نشدند از موضع خود کوتاه بیایند. در نهایت هم این باران بود کــه آتــش را خاموش کــرد! پــای مافیای چــوب خوار و جنگل تــراش هم در میان بــود. زمانی کــه برای اولین بار مســئوالن میراث فرهنگــی در دولت اول روحانی از ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی سخن به میــان آوردنــد بســیاری آن را وعدهای بیسرانجام دانســتند. پیش از هیرکانی، جنگلهای حــرا عزم خود را جــزم کرده بودند تا در حافظه بشــری ثبت شوند اما اختــالف دســتگاهها­ی درگیر اجــازه نداد رؤیــای ایــن جنگلهــا در ســاحل خلیج فــارس تعبیــر شــود! امــا باالخــره اتفاق افتــاد. «طالبیــان» از ثبــت جهانــی 15 پهنه جنگلهای هیرکانی در پنج اســتان مازنــدران، گیــالن، گلســتان، ســمنان و خراسانجنوب­یخبرمیدهد.

پــارک ملــی گلســتان، جنــگل ابــر، افراتختــه، جهــان نمــا، بــوالی دودانگه و چهاردانگه،جنگلالیمست­انهرازدرآم­ل، جنــگل واز حوزه کجور، چهارباغ چالوس، جنگل خشــک داران، گچ رودخان، ســیاه رودبــار گیــالن و منطقــه حفاظــت شــده لیســار، 300 هزار هکتار از جنگل هیرکانی هســتند کــه بهعنــوان میــراث طبیعــی بشــری دیــروز به ثبــت جهانی رســیدند. ایــن جنگلهــا 25 تــا 50 میلیــون ســال قدمت دارند. بهگفته طالبیان جنگلهای هیرکانیدوم­یلیونهکتار­وسعتدارندک­ه 300 هــزار هکتــار آن بــه ثبــت رســید. او میگوید: «جنگلهــای هیرکانی به لحاظ

تنوع زیســتی و گونههای ژنتیکی اهمیت بسیار زیادی دارد.» او جنگلهای هیرکانی را ذخیــرهگاه مهمــی برای تعــادل زمین میداند و میگوید: «ایران در حال حاضر دو پرونــده مهــم در فهرســت میــراث طبیعــی جهــان دارد کــه نشــان دهنــده تنــوع زیســتی ایــران اســت.» ایران ســال 2016 بیابــان لوت را ثبــت جهانی کرد. به اعتقادطالب­یانباثبتجه­انیجنگلهای هیرکانی، تنوع زیستی ایران از بیابانهای کویــری تــا جنگلهای ســبز محــور توجه پژوهشــگرا­ن و گردشگران جهانی خواهد شد. ■ثبــت جهانــی، حیــات وحــش پارکملیگلس­تان را نجاتمیدهد

برنامــه مدیریتــی کــه کارشناســا­ن ایرانــی به یونســکو دادهانــد زخم عمیق

پارکملی گلســتان را درمان خواهد کرد. ایــن دومین خبر خوش «محمد حســن طالبیــان» از باکــو بــرای افکارعمومـ­ـی ایران اســت. او میگوید: «آسفالت جاده آســیایی از دل پارک ملی آرام آرام جمع میشــود. جــاده به بیــرون از پــارک ملی انتقال مییابد.» خروج جاده آســیایی از دل جنگلهای هیرکانی یکی از آرزوهای دیرینهفعاا­لنحوزهمحیط­زیستاست. این جــاده در دولت احمدینژاد احداث شــد تا بــا آخریــن ســرعت، شــکارچیان حیات وحــش و آتــش افــروزان را به دل جنگلهــای باســتانی برســاند. اعتراض فعاالن حوزه محیط زیست هم به جایی نرسید! او یکپارچگی پارک ملی گلستان را یکی از دستاوردهای مهم ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی بعــد از بیش از یک

دههاعالممی­کند.اوخروججاده­آسیایی را کــه پیــش از ایــن مخالفــان بســیاری داشــت، بــدون دســتانداز میدانــد. طالبیان از تصویــب این خروج در هیأت دولتخبرمید­هد.

آیــا ثبــت جهانــی میتوانــد شــرایط اطفــای حریــق جنگلهــای هیرکانــی را تسهیل کند؟ پاسخ طالبیان به این سؤال مثبتاست.اومیگوید:«همازتجربیا­ت و مطالعات موفــق جهانی در این رابطه ســود خواهیــم بــرد هــم از کمکهــا و تجهیــزات.» او بحــث را به آتشســوزی در بــازار تاریخی تبریز میبــرد... به گفته طالبیان ثبت جهانی این بازار باعث شد تــا مجامع بینالمللی برای کمک اعالم آمادگــی کنند و بازار تاریخــی تبریز از این جایگاهسودب­برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.