اکیپ (فرانسه)

Iran Newspaper - - News -

این نشــریه مطلب نخســت خود را به بررسی احتمالپیرو­زیتیبوپینو،رکابزنتازه­اوجگرفته فرانســوی در مســابقات دوچرخهســو­اری دور فرانسه9102 که از سه هفته دیگر آغاز میشود، اختصاص داده و پرســیده اســت تا چه میزان میتــوان وی را یک شــانسدار جدی در غیاب اریک فــروم «ابر دوچرخهســو­ار» بریتانیایی و فاتــح 4 دوره از 5 دوره قبلــی ایــن رقابتها که مصدوماست،تلقیکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.