وضعیت کنونی، تهدید یا فرصت؟

Iran Newspaper - - صفحه اول -

ویژگــی یــک موجود زنــده توانایــی آن در تطبیــق دادن خود با محیط اطراف اســت. در مســیر تکامــل موجــودات، آنهایی به بقای خــود ادامه دادند که توانســتند خود را با شــرایط متحول محیط بیرونی هماهنگ و ســازگار کننــد. موجوداتی که قدرت ســازگاری نداشــتند بــه ســرعت منقرض شــدند و اکنــون فقط فسیلهای آنها را میتوانیم پیدا و مطالعه کنیم. جامعه و حکومت نیز مثل یک موجود زنده اســت. جوامعی که قادر به سازگاری با شرایط به نسبت متحول باشند، میتوانند بــه حیات خــود ادامه دهند. ولی مقاومــت در برابر تغییرات یا بیتفاوتــی و انفعال در برابر مشــکالت، موجب نیســتی و نابودی جامعه و هر یــک از اجزای یک جامعه مثل نهاد سیاست، خانواده، اقتصاد و غیره میشود. دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست. واقعیت این اســت که متغیرهای پیرامونی دولت ایران در دو ســال گذشته تغییرات اساســی کرده اســت. از یک ســو با تنشهای شــدید خارجی و تحریمها مواجه شده و از سوی دیگر تکانههای ارزی و اقتصادی موجب بروز مشکالت گوناگونی شده است. همچنیــن بازتــاب این تحوالت در ذهنیــت و انتظارات مردم نیز بــه یک عامل مهم تبدیل شده است. همه این موارد ما را به یک نتیجه میرساند و اینکه دولت نیز باید خود را به نحوی تنظیم کند که با این تغییرات سازگاری پیدا نماید. منظور از سازگاری، انفعال یا پذیرش و تن دادن به مشکالت نیست، بلکه منظور ایجاد تغییراتی سیاستی اســت که موجب افزایش بهرهوری سیاســی و اقتصادی در چارچوب شــرایط موجود باشــد. اگر در گذشــته میتوانســت­یم نفت صادر کرده و پول آن را وارد کشــور و اقتصاد کنیم، اکنون این وضعیت به کلی دگرگون شده است، بنابراین باید دنبال منابع جدید بــرای تأمیــن ارز بود. اگر اقتصاد کشــور در برابر این وضع تکانی بــه خود ندهد، بدون تردیــد در برابــر آن زانو خواهد زد و وضع موجود برای آن یک تهدید خواهد بود. ولی اگر دنبال شیوههای تأمین ارز و صادرات بگردد، این تهدید تبدیل به فرصت خواهد شد. فرض کنیم که دچار کمآبی شدهایم. طبیعی است اگر به کمآبی تن دهیم و مثل گذشــته آب را مصرف کنیم، دچار کمبود تولید خواهیم شد و چه بسا قحطی گریبان جامعه را خواهد گرفت. ولی اگر برای مقابله با کمآبی، در نحوه آبیاری و مصرف آب خود تغییر دهیم و به اصالح بذر و شیوههای کشاورزی روی بیاوریم، چه بسا بر کمآبی غلبه میکنیم و این تهدید را به یک فرصت بینظیر تبدیل خواهیم کرد. اکنون نقطه اوج فشــارهای ناشــی از انواع محدودیتها در حال رد شــدن اســت. نمونه آن مســأله تورم و توقف رشــد شــتابان آن اســت. همچنین عالیمی در شکلگیری رشد اقتصادی یا توقف کاهش تولید اســت. ثبات نســبی قیمت ارز نیز خبر خوبی اســت که موجب شده سرمایهها از خرید و فروش ارز خارج شوند و سفتهبازی اقتصادی کم گردد. مثــل ســالهای اخیر انتخابــات در حال تبدیل شــدن به یک فرصت بــرای یک جهش سیاسی و افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی مردم است. سرمایهای که هم در انتخابات ســال 1392 آن را دیدیم و هم در 1394 و 1396 شــاهد آن بودیم. این کار نیازمند اتخاذ یــک مجموعه تصمیمات روشــن اقتصــادی در زمینه انــرژی و صادرات آن، گســترش صادرات غیرنفتی و نیز روانسازی فضای کسبوکار در کنار مبارزه جدی با فساد است. برای این کار حدی از انســجام و همبســتگی درون سیاستگذارا­ن و مجریان باید ایجاد شود. سیاست قدرتمند و روشن رسانهای و ارتباطی الزمه تحقق چنین هدفی است. نشــانههای امیدبخــش آن را میبینیــم، ولــی تا رســیدن بــه وضعیت مطلــوب باید کوشــشهای بیشتری انجام داد. بخشی از این نشــانهها در مطالب سخنگوی دولت بازتــاب یافته اســت ولی کافی نیســت؛ بویژه در زمینه بودجه و متــوازن کردن آن باید شاهد شنیدن اخبار و اقدامات مثبتتری باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.