درخواست دو نماینده زن از رئیسی

Iran Newspaper - - News -

دســت آخــر اینکه، دو نماینــده زن مجلس شــورای اســالمی در دیدار با رئیس قوه قضائیه ،نظارت ویژه بر شرایط زنان زندانی به ویژه در قرچک و اوین را خواســتار شــدند. به گزارش ایســنا، در اطالعیه مشــترک طیبه سیاوشی و فاطمه ســعیدی آمده است: «موضوعات و درخواستهای­ی کــه مــا در این دیدار مطــرح کردیم، بر پایــه محورهای زیر بــود: «اجرای دقیق قانون موجود بویژه در مواردی مانند: برخورد قاطع و غیر سیاسی با فســاد درون و بیرون از قوه قضائیه، ارائه ســریعتر الیحه تأمین امنیت زنــان، احیــای اختیــار بازپرسهــا و جلوگیــری از اعمال نفــوذ ضابطین بر روند قضایی دادگاه، دسترســی متهمان بــه وکیل، تفکیک مجرمان، احیای دادگاههای سیاســی، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، نظارت جــدی بر حفظ حقــوق متهمان و محکومان اعم از دسترســی به تلفن، مالقات و نظارت ویژه بر شــرایط زنــان زندانی بویژه در قرچک و اوین.» ایشــان نیــز در ســخنان خود اعالم کــرد الیحــه تأمین امنیــت زنان طی هفتههای آتی ارائه میشود، برخورد با فساد آغاز شده و تعلیق قضاتی کــه دچــار آلودگی فســاد شــدهاند بدون مماشــات در دســتور کار اســت. همچنین ایشان اعالم کرد در اصالح فرآیندها و روندهای غیرقضایی که احیاناً بر پروندهها تأثیر میگذارد، اهتمام دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.