محسن رهامی: خاتمی را نباید خرج فهرستهای انتخاباتی میکردیم

Iran Newspaper - - News -

حجتاالســا­لم محســن رهامــی همزمــان عضــو شــورای هماهنگی جبهه اصالحات و عضو شــورای سیاســتگذا­ری اصالحطلبان است که دومی تشکیالتی انتخاباتی است. او در گفتوگو بــا «ایران عصر» تدارک اصالحطلبان برای ورود به انتخابات پیش رو را تشریح کرده است. بخشهایی از نقطه نظرات وی در ادامه آمده است.

«جبهه اصالحطلبان ایران اسالمی»، چیز جدیدی نیست؛ ما یک شورای هماهنگــی جبهه اصالحــات داریم کــه االن ۰3 حزب در آن عضویــت دارند؛ در آستانه انتخابات مجلس دهم تعدادی از اشخاص حقیقی از طرف سید محمد خاتمی و دیگر دوســتان به این احزاب اضافه و مجموعهای به نام شــورای عالی سیاســتگذا­ری تشــکیل شــد. وقتی میخواســتی­م شــورای عالی سیاســتگذا­ری را بهعنوان یک جبهه در وزارت کشور ثبت کنیم، اشکال وارد کردند و گفتند که جبهه باید ترکیبی از احزاب باشد؛ نمیتواند ترکیبی از احزاب و اشخاص حقیقی باشد؛ لذا تعدادی از این احزاب، این مجموعه را بهعنوان جبهه اصالحات ثبت کردند تا اگر فعالیتی میکنند یا بیانیهای میدهند، یک جبهه قانونی باشد، زیرا به لحاظ قانونی اشخاص حقیقی خارج از حزب نمیتوانند در جبهه حضور داشته باشند.

االن ســیدهادی خامنهای، آقای کرباســچی، آقای کواکبیان، آقای کمالی و آقای مرعشــی به جلسات شورای عالی سیاستگذاری نمیآیند، مثالً استدالل ســیدهادی خامنــهای ایــن اســت کــه شــخص حقیقــی (عضــو شــورای سیاســتگذا­ری) بــا هــر موقعیتــی کــه دارد، نبایــد کنار دبیرکلی باشــد که در ۰2 یا ۰3 اســتان شعبه دارد و حق رأی مساوی هم داشته باشد.

شــورای سیاســتگذا­ری االن بــا چند نفر تشکیل میشــود؟ اول اسمها زیــاد بود؛ چنــد تایی که از ســوی آقای خاتمــی معرفی شــدهاند، جوان و کم ســن و ســال هســتند. من هــم خیلیها را نمیشناســم. در شــورای سیاســتگذا­ری ۰3 دبیــرکل حــزب بــه اضافــه 2۱ یا 3۱ شــخص وجود دارنــد که اگر بیایند با 42 یا 43 نفر تشــکیل میشــود؛ اما دبیران احزاب عموماً نمیآیند و با ۸2 یا ۰3 نفر تشکیل میشود

دکتر عارف ســرمایهای برای اصالحات اســت و فعالً محل اجماع است؛ اما نواقص یا اشکاالتی که در شورا وجود دارد به احزاب باز میگردد؛ آقای عارف که نمیتواند به تنهایی مشکالت ناشی از فقدان تحزب را حل کند.

افرادی مانند دکتر عارف که وزنی در اصالحات دارند، حزب درست کنند. اگر کســی میخواهد درفهرســت انتخاباتی مؤثر باشد و خودش یا دوستانش به مجلس برود، باید مسئولیت کار حزبی را بپذیرد. نمیشود فهرست داد و مردم به حساب اینکه به جریان اصالحطلبی رأی دادند، رأی بدهند و بعد هیچ کس مسئولیتش را قبول نکند. هیچ کدام از اشخاص حقیقی (شورای سیاستگذاری) االن حاضر نیســت مسئولیت مجلس دهم و شــورای پنجم را بپذیرد. ما تالش میکنیم در داخل همین شــوراها مســائل را حل کنیم و فردا به مردم پاســخگو باشــیم. نورافکنی باعث میشــود مشکل دیده شده و حل شــود. اما ما هر وقت آمدیم موضوع را جدی مطرح کنیم، میگویند االن زمان خیلی حســاس است بگذارید؛ برای دور بعد.

خیلی زود اســت که خرجمــان را از اعتدالگرای­ان جدا کنیم. حتی اگر آنها کاری کننــد کــه خارج از مدل ائتالف باشــد. مــا االن هم به ائتالف نیــاز داریم. از دســت دادن کرســی نایــب رئیســی آقــای مطهــری دور شــدن از همــان ائتالف نانوشــته بین اصالحطلبان و اعتدالگرای­ان است. جریان اصالحات باید پدر این مجموعه باشد؛ نه فقط پدر فهرست اختصاصی اصالحطلبان.

آقــای خاتمــی فکــر میکنــد کــه ســرمایه اصالحطلبــ­ی آســیب دیــده اســت. مــا باید حســاب ایشــان را از فهرســتها جــدا میکردیم؛ نباید با اســم خاتمی رأی میگرفتیم. اگر شــأن ایشــان را به شــأن دبیرکل یک حزب تقلیل بدهیــم و بخواهیــم از موقعیتــش اســتفاده کنیم، به ضرر ســرمایهها­ی بزرگ اجتماعیمان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.