مروری بر پیام رئیس جمهوری به کنگره بینالمللی مشاهیر کرد

Iran Newspaper - - News - سعید زارع کارشناس مسائل اقوام و ادیان

«کنگــره بینالمللــ­ی مشــاهیر کــرد» بــا حضــور مشــاور ویــژه رئیــس جمهــوری، اســتاندار کردســتان، نماینــده ولیفقیــه، رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق، اســاتید برجســته و مشــاهیر کــرد همچــون شــهرام ناظری، صدیــق تعریــف، علــی اکبر مــرادی، مظهر خالقــی و جمعی کثیری از مســئوالن و هنرمندان در تاالر مولوی دانشــگاه کردســتان افتتاح شــد. این کنگره حرکت نوینی در عرصــه فرهنــگ و هنر و شناســایی مشــاهیر کهنتریــن قــوم ایرانــی بــود. ریاســت محتــرم جمهــوری؛ دکتــر حســن روحانــی، بــرای ایــن کنگره پیام معنادار و قابل توجهی فرســتاد. در پیام ایشان که علی یونســی؛ مشاور ویژه رئیس جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیتهــای دینی و مذهبــی آن را قرائــت کــرد، بــه «تنــوع قومی و مذهبی»؛ «همبستگی فرهنگی اقوام و مذاهب ایرانی»؛ «شهدای کرد» و «فرهیختگان و ادیبان کرد» اشــاره شده است. در اینجا برخی از نکات مهم این پیام را مرور میکنیم:

۱. قــوم کــرد از قدیمیتریــ­ن و فرهنگیترین اقــوام ایــران زمین اســت: «کردهــا در این میان همچــون ســایر اقــوام ایرانــی بــه عنــوان یکی از قدیمیتریــ­ن و فرهنگیتریـ­ـن مردمــان کشــور همیشــه ایران را خاستگاه فرهنگی خود دانسته و بــه فرهنــگ و تاریــخ ایــن مــرز و بــوم عشــق ورزیدهاند.»

.2 کردهــا، عاشــق فرهنــگ و تاریــخ ایــن ســرزمینان­د و در هر کشور دیگری هم که زندگی کننــد خــود را ایرانــی و متعلــق بــه ایــران زمین میدانند.

.3 توجــه بــه اهمیــت خدمــات فرهنگــی فرهیختــگا­ن و تجلیــل از شایســتگی ادیبــان کردزبــان در کنــار اهمیــت و نقــش رزمنــدگان و جاودانگی شــهدای قوم کرد: «ما هرگز شــهدای کــرد که جانشــان را برای حفظ کیــان این مرز و بوم نثار کردند و نیز خدمات شایان فرهیختگان و ادیبــان کرد بــه فرهنگ و ادب فارســی را از یاد نبرده و نخواهیم برد.»

.4 اشــاره بــه هویــت ملــی در کنــار هویــت محلــی و توجــه بــه اینکــه همــۀ اقــوام ایرانی از احترام برخوردارند و حفظ کرامت انسانی همه قومیتهــا امری الزم و ضروری اســت: «بدیهی اســت ما همه ایرانی هستیم و همه اقوام در این سرزمین از احترام برخوردارند.»

.5 توجــه بــه اینکــه تمــام اقــوام ایرانــی در برخورداری از حقوق شهروندی و ایرانی بودن با یکدیگــر برابرند: «هیچ تفاوتــی بین اقوام وجود ندارد.»

.6 اقــوام ایرانــی بــرای این کشــور فرصتاند و تکریــم، تجلیــل و بزرگداشــت اقــوام ایرانــی و رعایــت حقــوق شــهروندی آنــان بــر همــگان الزم اســت: «ایــن کنگره فرصتی بــرای تجلیل از همــه اقوام ایرانی اســت که از حقوق شــهروندی برخوردار و قابل احترام هستند.»

۷. اشــاره به ایــن مطلب که کردهــا مردمانی مهربــان، فرهنگدوســ­ت و هنرمنــد هســتند: «ضمن تقدیر و تشــکر از کردهای کشور، برگزاری این کنگــره را فرصتــی میدانم برای شــناخت و معرفی مردمانی مهربان کــه همواره دل در گرو فرهنگ این مرز و بوم داشتند.»

در این کنگره بینالمللی که باغ موزه مشــاهیر کرد نیز افتتاح شد، سی نفر از مفاخر کرد و بزرگان ایــران زمین همچــون: بیژن نامــدار زنگنه، مظهر خالقــی، شــهرام ناظــری، بیــژن کامــکار، کیهــان کلهر، محمدعلی سلطانی، بیژن ذوالفقارنس­ب و کیانوش رستمی تجلیل و تکریم شدند. این عمل اســتاندار­ی کردستان قابل ستایش و تقدیر است. واضح و مبرهن است که توجه و اهتمام دولت به هویت قومی و محلــی اقوام ایرانی، حفظ کرامت آنــان و تجلیل از مفاخر فرهنگی هنری قومیتها در تقویــت همبســتگی اجتماعی و انســجام ملی بسیار تأثیرگذار است. البته روشن است که در تمام این برنامههای فرهنگی میبایست به تقویت روح همگرایــی و همبســتگی اقــوام ایرانی توجــه ویژه داشــت. به عبارتی، تنوع پذیری فرهنگی و حفظ و حراســت از هویــت هــای محلی میبایســت به همبستگیاجت­ماعیتماماق­وامایرانیم­ددرساند و تقویت هویت ملی آنان را در پی داشته باشد. گام اول در ایــن مســیر، دوری اقوام ایرانی از تعصبات قومــی و نهادینــه شــدن فرهنگ مــدارا، گفتوگو و پذیــرش دیگــری اســت. رواداری و به رســمیت شــناختن تفاوتها، مهمترین عامل همبستگی اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز است که در ســایه آن، اقوام مختلف ایرانی میتوانند نیازهای مــادی، معنوی و فرهنگی خود را برآورده ســازند. امــروز ترویــج یــأس و ناامیــدی، تحقیــر و اهانت قومــی ـ مذهبــی، شــکاف قومــی و تفرقهافکنـ­ـی میان اقوام ایرانی، تشــکیل دوگانههای متخاصم قومی و ایجاد درگیــری و کینه میان اقوام ایرانی از مهمترین ابزار مخالفان جمهوری اســالمی ایران است که اســتقالل و تمامیت ارضی این سرزمین کهــن را نشــانه رفتــه اســت. بدیــن جهــت اقدام دولــت تدبیر و امیــد در برگزاری «کنگره مشــاهیر کــرد» و تداوم ایــن قبیل اقدامــات فرهنگی برای دیگر اقوام عزیز ایرانی همچون بلوچ، ترک، تات، تالش، ترکمن، لر، عرب، ارمنی، آشوری، زرتشتی، کلیمی، مندایی ...و عالوه بر اینکه یک امر اخالقی، انســانی و شایســته اســت بــه تقویت همبســتگی ملی میانجامد و منافع ملی و امنیت کشور را نیز استحکاممیب­خشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.