دستور وزیر کشور برای قطع برق مؤسسات دولتی پرمصرف

Iran Newspaper - - News -

برق دســتگاهها و مؤسســاتی کــه دمای ۵2 درجه ســانتیگرا­د را روی ســامانهها­ی سرمایشــی خود تنظیم نکنند، از ساعت 1 بعــد از ظهر قطع میشــود. بهگزارش پایگاه اطالعرســا­نی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با توجه به استقرار هوای گرم در سراســر کشــور و ضرورت کنترل مصــرف برق، بر کنترل مصرف در دســتگاهها و مؤسســات دولتــی و غیردولتــی و ادارات مختلف تأکید کرد و گفت: به اســتاندار تهــران دســتور داده شــد، با همــکاری وزارت نیــرو، روند نظارتــی ویــژهای را برای تضمیــن تحقق صرفهجویــی در ادارات مختلــف به نحوی که حداقــل 01درصد کاهش مصرف را در پی داشته باشد، سامان دهد و وزارت نیرو موظف به گزارش هفتگی چگونگی مصرف برق و اجرای مصوبه خواهد بود. به گفته وزیر کشور بجز ۴ استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که پیش از این بهدلیل شرایط خاص دمای هوا، با تغییر ساعات کار در آن استانها موافقت شده است، در سایر استانها، از جمله تهران، به منظور حفظ کیفیت ارائه خدمت به مردم و مراجعان، هرگونه تغییر در ساعت کار ادارات، ممنوع است. وزیر کشور بیان کرد: کمیسیون ویژهای در استانداری تهران با عضویت نمایندگان دستگاههای ذیربط مستقر و روند کاهش مصرف برق در ادارات و دستگاههای اجرایی و غیراجرایی را کنترل خواهد کرد و ضمن نظارت ویژه و پیگیری روشــمند برای کاهش مصرف، برخورد قانونی با دستگاههای متخطی از این تصمیمات را دنبال خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.