پرونده فرمانده عملیات «االنبار» روی میز وزارت دفاع عراق

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان/ وزیــر دفاع عــراق خواهان تشــکیل کمیتهایتحق­یقاتیدربار­هفرماندهعم­لیاتاالنبا­ر شد. بهگزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیــوم، در پی انتشــار فایلی صوتی حــاوی تماس تلفنی بین محمــود الفالحــی، فرمانده عملیات االنبــار و یکــی از جاسوســان ســازمان اطالعــات مرکزی امریکا (ســیا)، نجاح الشــمری، وزیر دفاع عراق دســتور تشــکیل کمیتهای تحقیقاتی در این زمینه را صادر کرد. روز جمعه رســانههای وابسته به حشــد الشعبی فایلی صوتی منتشــر کردند که ادعــا میکنــد سرلشــکر محمــود خلــف الفالحی بــا فــردی دیگــر کــه گفتــه شــده جاســوس ســیا و عراقیاالصل اســت، در تماس تلفنی بوده است. در این فایل صوتی، عنصر سیا از فرمانده عملیات االنبار میخواهد جزئیاتی از مواضع ارتش عراق، نیروهــای عراقــی و حشــد الشــعبی را در اختیار او بگذارد. طبقًفایل صوتی پخش شده، این عنصر سیا مشــخصا اســم مواضع گردانهای حزباهلل عراق در شــهر مرزی القائم و مواضع این گروه در منطقه عملیات آن را میآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.