شفافیت‌در‌بخش‌تعاون‌منجر‌به‌افزایش‌اعتماد‌عمومی‌م‌یشود

Iran Newspaper - - News -

معــاون امور تعاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه نوآوری و شفافیت در بخش تعاون منجر بــه افزایش اعتماد عمومی و افزایش بهرهوری و جذب سرمایههای خرد مردمی توســط بخش تعاونی خواهد شــد که گامهای مؤثــری در این راســتا برداشــته شــده اســت. محمد جعفر کبیری در نشست هماندیشی توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسامی ایــران کــه با حضور محمــد شــریعتمدا­ری وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصــادی آن هم بهصــورت ناعادالنــ­ه روبهرو شــده قطعاً از بخش تعاون با ظرفیتهای فراوان میتوان بدرستی استفاده کــرد و با کمــک این بخش میتوانیم تابآوری اقتصاد کشــور را در بخشهــای مختلف افزایش دهیم. معــاون امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از امضــای تفاهمنامــ­ه بــا فروشــگاهه­ای زنجیــرهای خبــر داد و اظهار کرد: بــا رویکرد «تعــاون - تعــاون» در کنــار تعاونیهای مصرف قــرار داریم. در چارچــوب همین تفاهمنامه طرح تعاون، اشــتغال و بازار طراحی شــده که بهدنبال این هســتیم تسهیاتی را بهصورت هوشــمند و هدفمند به بنگاههای خرد اختصاص بدهیم و از بنگاههای توانمند و صاحب برند تقاضا کردیم در رستههایی کــه تعاونیهــا بهــرهوری باالتری دارنــد بحث خوشهســازی، توانمندســ­ازی و استانداردس­ــازی تولید و برندسازی و توسعه بنگاههای خرد و کوچک را کمک و دنبال کنند و از همین طریق هــم هزینههای تولید را کاهش بدهنــد و این برنامه در اختیار معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و برای ســازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و با ارائه این طرح در شــورای سران سه قوا اســتقبال کمنظیری از آن شد و امیدوارم با موافقت سازمان برنامه و بودجه اجرا شود.

کبیــری تصریــح کرد: طــی مذاکره وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی با دکتر نوبخت با توجه بهبند ۹۲ اصل 44 مبنی بر اینکه درآمد حاصل از واگذاریها محقق میشــد ولی بودجه آن در اختیار بخش تعاون قرار نمیگرفت قرار بر این شد که با ایجاد حســاب جداگانهای در خزانه و طبق قانون (۰۳ درصد) بهصورت مســتقیم به حساب بخش تعاون واریز تا در بخش تعاون استفاده شود.

وی ادامــه داد: همینطــور در بحــث واگذاریهــ­ا در بعــد داخــل وزارتخانه و بیرون وزارتخانه با شــرکت ســرمایهگذ­اری تأمین اجتماعی (شستا) تفاهمنامها­ی را امضا کردیم که یکی از مهمتریــن بندهــا، اولویتدهــ­ی به تعاونــی و اتحادیههای توانمند تعاونیها و برای واگذاریها و اولویتدهی به آنها بود و هم اکنون هم مذاکراتی را با آنها آغاز کردهایم و قرار اســت شرکتهایی که شستا مدنظرش بود صورتهای مالیشان را ارائه کنند. وی افزود: معتقدیم بهترین نوع واگذاری با دو شرط داشــتن اهلیت مالی و مدیریتی بــه تعاونیها یکی از بهترین واگذاریها است چراکه سرمایه اجتماعی بخش تعاون از دیگر بخشها با فاصله بیشــتری جلوتر است و از مسیرهای خوبی اســت که در آینده با جدیت بیشتری دنبال میکنیم. وی ابراز امیدواری کرد که این اولویتدهی را ســاماندهی کنیم. کبیری ادامــه داد: همچنین به دنبال تأســیس مراکز نوآوری تعاونی در مراکز اســتانها همجوار دانشگاههای مادر هستیم و بدین ترتیب اولین مرکز نوآوری در ماههای آینده افتتاح خواهد شد؛ بــا دو رویکرد حمایت از تعاونیهــا­ی دانشبنیان و نوبنیان و در محــور دوم نفــوذ دادن تکنولــوژی و افزایــش بهــرهوری در تعاونیهایم­وجود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.