سلطانیفر: تأکید رئیس جمهوری، توسعه و حمایت از ورزش زنان است

Iran Newspaper - - News -

فرهادی زاد معاون جدید ورزش بانوان شد

مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در مراســم افتتاح ســالن فارســی آکادمی ملی المپیک گفــت: «امیــدوارم این رویکــرد در آینــده هم اســتمرار یابــد و شــاهد اختالفات بین مدیران نباشیم و این اختالفات را در کتاب ها بخوانیم، چون تأثیــر خــود را در ورزش می گــذارد. امیــدوارم در میادین بین المللی بدرخشیم و پرچم مان به اهتزاز دربیاید و سرود ایران نواخته شــود. همه ما دل مان می خواهد در جهت وحدت و هم افزایی حرکت کنیم. دوره اختالفات تمام شده اما خیلی هــا تالش کردند بر طبل اختالفات بکوبنــد که دیگر جایی در ورزش نخواهنــد داشــت. کســانی کــه دنبال تنــش و اختالف هستند باید ساک خود را ببندند و از ورزش بیرون بروند. فکر می کنم در هیچ جامعه متشــنجی تـــــــــ­ــــوسعه تحقق پیدا نمی کند. مدیریت ورزش کشور فضایی برای کسانی که دنبال اختالف هستند، نمی گذارد.» به گزارش سایت وزارت ورزش و جوانان، سلطانیفر همچنین در دویست و هفتمین شورای معاونان وزارت ورزش و مراسم تودیع و معارفه معاون امور بانــوان وزارت ورزش و جوانــان گفــت: «دوران موفقــی را در ورزش زنان طی کردیم و خوشبختانه با حضور مدبرانه فریبا محمدیان و در ادامه زهرا سادات موسوی در بخش سرپرستی این معاونت، روزهای درخشانی را در این بخش شاهد بودیم. راهبرد اصلی و مورد تأکید رئیس جمهوری، توسعه و حمایت ورزش زنــان اســت و عدالت و توجه زیاد بــه ورزش بانوان در تمامــی بخشهــا از قهرمانی تا همگانــی بایــد در برنامه کار رؤسای فدراسیونها و مدیران استانی باشد. در این جلســه فریبا محمدیــان از توجه دولــت و وزیر ورزش در مدت مســئولیت خــود قدردانی کرد و مهیــن فرهادی زاد معــاون جدیــد ورزش بانــوان هــم گفت: «مجموعــه ورزش زنــان نیاز به حمایت همه دارد، کارهای زیادی انجام شــده و ایــن برنامههای خوب باید ادامه پیدا کند و هدف من کســب بهتریــن نتیجــه در ورزش زنــان در بازیهــای المپیک آینده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.