برزیل - پرو؛ فینال کوپا بین میزبان و شگفتیساز

Iran Newspaper - - News -

تیمهــای ملــی فوتبال برزیــل و پرو از ســاعت 12:30 امشــب(03 دقیقه بامــداد دوشــنبه) در ورزشــگاه قدیمــی ماراکانــا ریودوژانیـ­ـرو رودررو هــم میایســتند تا تکلیف قهرمانی کوپا آمهریکای 2019 را مشــخص کنند. وقتی دو تیــم در مرحلــه گروهــی برابر هــم صفآرایی کردنــد و برزیــل میزبان با درخشــش کوتینیــو و فیرمینــو حریــف را 5-0 درهــم کوبیــد، هیــچ کس فکر نمیکرد این دیدار در فینال تکرار شود اما درخشش پرو در مرحله حذفی و عبور از سد شیلی(قهرمان دو دوره گذشته) و اروگوئه، این فینال غیرمنتظره را رقــم زد. تیته، ســرمربی برزیل تیم پرمهــرهای را در اختیار دارد و بعید به نظر میرسد که پرو امشب بتواند به شگفتیسازیه­ای خود ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.