وکیل سعید طوسی: پرونده موکلم مختومه شده

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه، وکیل ســعید طوســی تأکید کرد که پرونــده موکلش مختومه شــده اســت. چندی پیش محمــود صادقی، نماینــده تهران ادعا کرد که پرونده ســعید طوســی از قاریان قرآن که اتهاماتی نسبت بــه وی مطــرح شــده بــود، برای بررســی مجدد بــه دیوان عالی کشــور ارجــاع شــده اســت. حجتاالســا­لم منتظری دادســتان کل کشــور اما ایــن ادعــا را تکذیب کــرد. در ادامــه یکی از شــکات پرونــده همچنین ادعایی را در گفتوگو با ســایت انصاف نیوز داشــته است. حاال سعید هروی، وکیل ســعید طوسی به انصاف نیوز گفته است: «باالخره آقای منتظری باید نظر بدهد و ایشان مرجع قضایی است. ایشان میگوید این کذب اســت. حال شــکات پرونده یا آقای صادقی چه میگویند؟» هروی افزوده است: «پرونده مختومه شده است و خیلی قبلتر از این ســروصداها و مانورهایی که آقــای صادقی دم انتخابات میدهند این پرونده مختومه شــده بود. پاسخ ایشان را هم دادستان کل کشور داده بودند.» به گفته وی، پرونده وقتی مختومه اعالم شــد دیگر امکان باز کــردن آن از لحــاظ حقوقــی وجود نــدارد، جز در صــورت اعمال ماده 77۴ قانون آیین دادرســی کیفری که من به عنوان وکیل آقای طوسی تاکنون چیزی در این باره نشنیدهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.