ادعای ترامپ درباره دلیل حمله نکردن به ایران دروغ بود

Iran Newspaper - - News -

سفیر بریتانیا، دولت دونالــد ترامــپ را بیمنطــق، متزلزل و بیصالحیــت توصیف کرده اســت. در ایمیلهای لو رفته سفیر بریتانیا در واشــنگتن، وی دولت دونالــد ترامپ، رئیسجمهوری­امریکارا«بیمنطق»، متزلزل و ناکارآمد توصیف میکند. به گزارش «ایران» به نقل از بیبیســی، در یکی از پیغامهای ارسال شده در ماه گذشته «سر کیم داروچ» سفیر بریتانیا در امریکا، سیاستهای ایاالت متحده درخصوص ایــران را «غیرمنســجم و سردرگم»معرفیمیکند. سر کیم همچنین درخصوص ادعای دونالــد ترامــپ که بــه صــورت علنی اعــالم کــرد 10 دقیقــه پیــش از حمله بــه نقاطی در ایران که به خاطر کشــته شــدن 0۵1 نفــر آن را متوقــف کرد نیز میگوید که چنین ادعایی «با واقعیت همخوانی ندارد.» او همچنین مدعی میشــود کــه ترامــپ «هرگــز بــه طور کامــل» موافــق حملــه تالفیجویان­ــه علیه ایــران به دلیل ســرنگونی پهپاد امریکایی نبوده و دلیل آن را نیز شعار دوران انتخاباتــ­ی ریاســت جمهــوری وی کــه قــول داده بــود ایــاالت متحده در هیــچ جنگ دیگــری درگیر نشــود، میداند. ســر کیم همچنین در یکی از ایمیلهایش مینویسد که کاخ سفید تحت کنتــرل دونالد ترامــپ «به طور خاصــی ناکارآمد» اســت. وی در عین حال هشــدار میدهد کــه نباید رئیس جمهوری امریکا را دســت کم گرفت. ســفیر بریتانیا معتقد است که «نباید انتظار داشــت که سیاستهای امریکا درخصــوص ایران در آینده نزدیک به روندی منطقــی بازگردد» زیرا «دولت کنونیامریک­ادچارچنددس­تگیاست.» وزارت خارجــه بریتانیــا میگویــد کــه ایمیلهــای لــو رفتــه کــه روز یکشــنبه توســط نشــریه «میــل آن ســاندی» منتشــر شــد، بــا «شــیطنت» منتشــر شــده امــا اصالت ایمیلهــا را تکذیب نکــرد. فایلهای لو رفته از ســال 2017 تــا امــروز را شــامل میشــود و در آنهــا ســفیر بریتانیــا گزارشهــای منتشــر شــده درخصــوص «درگیریها و هرج و مرج» حاکم بر کاخ ســفید را «تقریباً درست» دانسته است. در این پیامها، ســر کیــم میگویــد: «ما به هیــچ وجه اعتقــاد نداریــم کــه این دولــت بتواند اساســاً به صــورت عادی رفتــار کند به طوری که کمتر اختالل عملکرد داشته باشد، کمتر غیرقابل پیشبینی باشد و یا کمتر در زمینه دیپلماسی ناآزموده و بیمنطقباشد.» ســفیر بریتانیا همچنین سؤال میکند که این کاخ ســفید «آیــا در آینده اصالً کارآمد» خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به انتشار این ایمیلها میگوید مردم از دیپلماتها انتظــار دارنــد که «بدون پردهپوشــی و صادقانه» ارزیابیشان را از کشور محل مأموریتگزا­رشکنند. وی همچنین میگوید: «این دیدگاهها نظــرات وزرای کابینه یا دولت بریتانیا نیســت اما ما از ســفیران میخواهیم که بیپــرده گزارش بدهنــد.» به گفته ســخنگوی وزارت خارجــه، ســفارت بریتانیــا در واشــنگتن بــه «همــکاری نزدیکــش» بــا کاخ ســفید علیرغــم ایــن «رفتار شــیطنتآمی­ز» در انتشــار فایلهای لو رفته ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.