راز و نیاز نی و تار

Iran Newspaper - - News - ندا سیجانی خبرنگار

حکایت «نی» اســت و راز و نیــاز «تار» و نغمههایی که بر گوش جان مینشیند. ایــن تمــام چیزیســت کــه در آلبــوم «گــذرگاه نســیم» خالصه شــده اســت؛ آلبومی شــامل دو اثر در دســتگاه شور و ابوعطا که بخش نخســت آن سهنوازی تار، نی و تنبک است که در سال 13٥6 بر مزار حضرت حافظ توسط جلیل شهناز نوازنــده تار، حســن کســایی نوازنده نی و بــا همراهی جهانگیر بهشــتی نوازنده تنبــک اجــرا شــده اســت و بخــش دوم آن دونــوازی نــی و تنبک که در دســتگاه ابوعطــا اســت و ســال 13٥8 بهصورت بداههنوازی اجرا شــده اســت. داســتان آشــنایی و همــکاری جلیــل شــهناز و حسن کسایی به سالهای دور میرسد؛ بزرگانی که با خلق زیباییهای بیشمار، ســیر و ســلوکهای هنــری بســیاری آفریدنــد. آلبــوم «گذرگاه نســیم» یکی از همــان آثــار دلنشــین موســیقی ایران است که نخستین بار اســفند ماه 1397 و در یادمان نودمین سالگرد تولد حسن کســایی رونمایی و منتشر شد. در داخل بروشور آلبوم نیز بخشی کوتاه از سخنان جلیل شــهناز آمده اســت: «مــردم هم حقی دارنــد و منتظرند هنرمندانشـ­ـان کار بدیعــی عرضه کنند. بــه اعتقاد من هنرمنــدان بایــد از انــزوا خارج شــوند و برای اعتالی موسیقی و باال بردن ذوق و پسند مردم مجدانه کوشش کنند.» گذرگاه نسیم نوازندگان: جلیل شهناز، حسن کسایی، جهانگیر بهشتی و محمدعلی کیانینژاد

انتشارات: مؤسسه فرهنگی هنری نوخسروانی باربد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.