همراه اول در ارائه خدمات تلفن همراه صدرنشین شد

Iran Newspaper - - News -

همراه اول در ارزیابی و رتبهبندی اپراتورهای ارتباطی توســط سازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، رتبه نخســت را در حوزه خدمات تلفن همراه کســب کرد. به گزارش«ایران»، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شفافسازی وضعیت موجود اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی کشــور، تقویت فضــای رقابتی میان آنهــا و ارتقای کیفیت خدمــات اپراتورها اقدام به ارزیابی و رتبهبندی آنها در شش ماهه دوم سال 1397 کرده است. در این ارزیابی که اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در دو بعد «مشتری» و «رگوالتوری» با تأکید بیشــتر بر شــاخص مشتری رتبهبندی شدهاند، همراه اول همچنان صدرنشین در حوزه خدمات تلفن همراه کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.