انتظارات از دیدار امیر قطر و ترامپ

Iran Newspaper - - News - فرحناز دهقی خبرنگار

کاردار ســفارت امریکا در دوحه، پایتخت قطر، روز گذشــته اعالم کرد که سفر امیر قطر به واشنگتن و دیدار میــان رئیسجمهوری امریکا بــا او که امروز دوشنبه انجام میشود، بســیار مهم است زیرا هر دو طرف تمایل دارند گستره همکاریهای خود را تقویت کنند. بهگزارش خبرگزاری رویترز، در حاشــیه کنفرانســی مطبوعاتــی، ویلیام گرانــت، کاردار ســفارت امریکا دربــاره اهمیــت دیــدار رهبــران دو کشــور گفــت: «طی این دیدار دو طرف به بررســی توســعه روابط اقتصادی و امنیتی میان دو کشور خواهند پرداخت و پیشبینی میشــود کــه چندیــن توافقنامه جدید در این میان امضا شــود.» براســاس برنامهریزی­ها، امروز قرار اســت دونالد ترامپ با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی دیدار کند؛ دیداری که میتواند نتیجه ســفر مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، در ماه ژانویه گذشته به قطر باشد. پمپئو در این سفر اعالم کرد که بحراندرروا­بطمیانکشور­هایحاشیهخل­یجفارس طوالنی شده و امریکا آماده است برای حل مسائل موجود نقش میانجی را ایفا کند. او در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه آیا طرفین درباره محاصره قطــر نیز صحبــت خواهند کــرد، گفت: «مــا اعتقاد داریم باید هرچه زودتر بحران در روابط کشــورهای عربــی خلیج فــارس را حل کرد، ایــن صلح به نفع کشورهای منطقه و البته امریکا خواهد بود.» به گزارش میدلایســت­آی، با وجود هیاهوی بسیار زیــاد پیرامــون دیــدار رهبــران قطــر و امریــکا، نباید انتظار داشــت این دیدار نتایج قابل توجهی داشته باشد. اگرچه برادر امیر قطر اعالم کرده قطر با هیچ کشوری سر جنگ ندارد. بــا ایــن حــال بــاز هــم نمیتــوان از ترامــپ انتظار داشــت میانجیگری کند و این بحران حل شود. در واقعًپس از دو سال ناکامی دیپلماتیک و مناقشه، کامال واضح اســت که دولت ترامپ هیچ عالقهای بــه ارائــه راهحل فــوری و مؤثر برای پایــان دادن به بحران ندارد. بیرول باسکان، محقق عضو مؤسسه خاورمیانــ­ه کــه در پایتخــت امریکا مســتقر اســت، در این بــاره میگوید: «همکاری بــا قطر برای حل بحــران خلیــج فــارس چیــزی نیســت کــه ترامپ بــه دنبالــش باشــد.» ایــن دیــدار تازهترین نشــانه از دوســتی و همــکاری میــان ایــن دو متحد اســت و میتــوان انتظــار داشــت کــه در آن قطر قــرارداد تســلیحاتی تــازهای بــا ترامــپ بــه امضــا برســاند. باسکان در این باره میگوید: «احتمال اینکه هدف ترامپ از این دیدار این باشــد که سالح بیشتری به امیر قطر بفروشد بیشتر از تالش برای حل بحران موجــود اســت. قطــر از امریــکا ســالح میخــرد تا ترامپ را خوشــحال کند. این تمام چیزی است که میتوان از این جلسه انتظار داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.