مسجدجامعی: «حجاب دیگران را گزارش دهید» موجب پروندهسازی میشود

Iran Newspaper - - News -

عضو کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورا ی شــهر تهــران گفــت: برخی مــوارد ماننــد «حجاب دیگــران را گزارش دهید»، موجب پرونده ســازی برای شــهروندان میشــود. البته رعایت حجاب بحث قانون است، اما نحوه اجرای آن مهم اســت. به گزارش ایرنا، احمد مسجد جامعی در جلسه دیروز شورای شهر تهــران اظهارداشــ­ت: افــزود: این نوع طرحهــا موجب سوءاســتفا­ده برخی شــهروندان و پنهان شــدن متخلف پشت این طرحها میشــود. این موارد تنها تالش برای اجرای قانون نیست بلکه نوعی پرونده سازی است.

برای مثال خانمی با خودرو در خیابان یک طرفه به طور خالف حرکت میکرد که موجب تذکر خانم دیگر شد؛ فرد متخلف تذکر دهنده را تهدید کــرد که حجاب تو را به نیروی انتظامی گزارش خواهم کرد. وی تأکید کرد: از دســتگاهها­ی ذیربــط میخواهم بــرای جلوگیــری از سوءاســتفا­ده از این موارد بیندیشند.

بایــد بــا افرادی کــه از این نــوع طرحهــا سوءاســتفا­ده میکننــد برخورد قانونــی شــود. به گزارش ایســنا، محســن هاشــمی نیــز از مســجدجامع­ی خواســت تا تذکر خــود را بهطور مکتوب ارائه دهد تا بــه نهادهای ذیربط از جمله نیروی انتظامی و وزارت کشور ارسال شود.

رئیس شــورای شــهر تهران در ادامه گفت: مجمع تشــخیص مصلحت هم برای اینکه مرجعی را برای حل همه اختالفها در نظر بگیرد، شورای شهر را برگزیده تا تشخیص دهد که ملک باغ است یا باغ نیست و لذا شورا حرف آخر را میزند. هاشــمی در پاســخ به این سوال که آیا خود شما هم از دوچرخه برای تردد اســتفاده میکنید، گفت: من قبالً به شــوخی گفتهام که چون استفاده از دوچرخه کار سختی است از سهچرخه استفاده میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.