تخریبهای سریالی

گزارش «ایران» از حواشی سریال «گاندو» و بخشهای پرسروصدای آن علیه دولت دارندسخنگو­ی وزارت خارجه: سریال شبکه 3 با واقعیت منطبق نیست - آشنا: برخی برای تضعیف نهاد دولت پول فراوان

Iran Newspaper - - صفحه اول - گــــزارش گـروه سیاسی صفحه 3 رابخوانید

«گاندو» در ایران دیگر فقط یادآور تمســاحهای پوزه کوتــاه در جنوب سیســتان و بلوچستان نیست. حاال خیلیها بیش از حیات وحش، با شنیدن این نام یاد پروژه متهمسازی دولت حسن روحانی میافتند. پروژهای که هر چند 6 ســال عمــر دارد اما ایــن روزها با ســریالی به همین نام به اوج رســیده. با ایجاد تصویــری از یک وزارت خارجه ســادهلوح، بیعرضه، نفوذپذیر، ضعیف و دولتی که سر تا پایــش را جاسوســان گرفتهاند. تصویر این روزهای ســریال شــبکه ســوم ســیما ســخت به کام مخالفان دولت شیرین آمده. مهم هم نیست که روایتهای آن سند داشته باشند یــا نه. چــه اینکه دیــروز ســخنگوی وزارت خارجه ســندیت روایت سریال «گاندو» را زیر سؤال برد ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.