اگر‌دوستان‌اجازه‌دهند‌از‌عهده‌دشمنان‌بر‌م ‌یآییم

تعبیر «زنگنه» از فشارهای همزمان داخلی و خارجی بر صنعت نفت

Iran Newspaper - - News -

گروهاقتصاد­ی/«اگر دوستان اجازه دهند از عهــده دشــمنان بــر میآییــم.» ایــن جملــه را وزیر نفت در وصــف حال و روز صادرات نفت کشــورمی گوید. جملهای کــه البتــه آن را شــوخی مینامــد و ادامه میدهد: «به شــوخی گفتم اگر دوســتان در داخــل بگذارند؛ با یــاری خدا از عهده دشــمنانما­ن بر میآییــم. با همــه توان بــرای فروش نفت تالش میکنیم و من بهبهبودوضع­یتخیلیامید­وارم.»

بیژن زنگنه که شــامگاه یکشــنبه (۶۱ تیرماه) به برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکهدومسیم­ارفتهبود،اذعانمیکند: «اعالمارقام­صادراتنفتب­رایمسخت اســت، اگر بگویم وضعمان خوب است امریکاییها ناراحت میشــوند و فشار را زیــاد میکنند، اگر بگویم خوب نیســت، مردم نگران میشوند. ما همه تالشمان را میکنیــم.» زنگنــه درباره اینکــه آیا در رفتار امریــکا از یک مصرفکننده عمده به یک تولیدکننده بزرگ تغییری ایجاد شــده اســت، بیــان میکنــد: «مــن فکــر میکنــم یکــی از دالیــل تحریمهــا علیه ایــران و ونزوئــال، بــاز کــردن بــازار بــرای فروشنفتامر­یکاست.» ■ ایران، ضمانتکننده ثبــات و امنیت انرژیدرمنط­قه

وی در بخشــی از صحبتهــای خود اشــاره میکند کــه هماکنون بــرای ایران بشــکههای صادراتــی اهمیت بیشــتری نســبت به قیمت نفــت دارد و به ادعای اخیروزیران­رژیعربستان­پاسخمیدهد: «ایران نه تنها تهدیدکننده امنیت انرژی نیست، بلکه بزرگترین ضمانتکننده ثبــات و امنیــت انــرژی در منطقــه بوده اســت. آقــای فالــح، فــرد تکنوکــرات و محترمــی اســت و بهطــور معمــول حرفهای سیاسی از ایشان نمیشنویم. احتمــال دارد از وی خواســتهان­د چنیــن حرفهــای سیاســی را بیــان کنــد. بهتــر بــود آقای فالــح تا من در ویــن بودم این حرفها را بیان میکردند تا پاسخ دهم، چرا وقتی ۳ هزار کیلومتر فاصله گرفتم این حرفها را مطرح کردند؟» ■ فکرمیکردند­سکوتمیکنیم

زنگنهدرپاس­خبهاینپرسش­کهایران در صورت عادی شــدن روابط بهسرعت به بازار برمیگــردد، اظهار میکند: بارها گفتهام اگر شرایطمان عادی شود بدون هیچمالحظها­یبهباالتری­نسقفتولید و صادرات ممکن خواهیم رسید. زنگنه همچنینبااش­ارهبهخطریک­جانبهگرایی در اوپک میگوید: «یکجانبهگرا­یی اوپک را نابود میکند. نمیشود یک کشور با نام اوپک با کشــور دیگری مذاکره کند و بعد بیاید بگوید این تصمیم را گرفتیم و شما اجرا کنید. ما مهر الســتیکی نیســتیم که زیر تصمیمهایی را که جای دیگر گرفته میشود،امضاکنیم.» ■ موضوعتوقیف­نفتکشایران­ی

وزیــر نفــت دربــاره موضعگیــری وزارت نفــت در خصــوص نفتکــش ایرانی توقیفشده در تنگه جبلالطارق میگویــد: «وزارت امــور خارجــه ایــران این موضوع را با قــدرت دنبال میکند و امیدواریمب­هنتیجهخوبی­برسد.»

وی دربــاره نفتکشهایــ­ی کــه در عربستان و مصر هستند، ادامه میدهد: «در عربســتان توقیــف نفتکشــی در کار نیست و موضوع بر سر دستمزد کارگری اســت و شــرکت ملــی نفتکــش در حال حــل ایــن موضوع اســت که این کشــتی هرچه زودتر بازگردد؛ یک کشــتی هم در مصر توقیف شــده بود که درباره آن هم بهدنبالحلم­شکلهستند.» ■ باالترینرق­متاریخیتول­یدبنزین

وزیــر نفــت با اشــاره بــه اینکــه همه فرآوردههــ­ای ما قابلیت صادرات دارند، میافزایــد: «در ایــن هفتــه مقــدار تولید بنزین کشور از۰۱۱ میلیون لیتر در روز عبور میکند و این باالترین رقم تاریخی است کهتاکنوندا­شتهایم.» ■ استفادهازک­ارتسوختشخص­ی

وزیر نفــت درباره برنامه وزارت نفت درباره کارت هوشمند سوخت میگوید: «وزارت نفت با دستور رئیس جمهوری، در حال پیگیری این موضوع اســت که تا اواخرمرداد­ماهاستفاده­ازکارتهوشم­ند سوختشخصیاج­باریشود.» ■ توسعهپارسج­نوبیدراولو­یت

وزیر نفت با اشاره به اینکه طرحهای توســعهای میدان گازی مشــترک پارس جنوبی همچنان در اولویت وزارت نفت قرار دارد، میگوید: «توسعه میدانهای مشترک در اولویت وزارتخانه هستند. در بخش باالدستی، امســال نزدیک روزانه ۰۸ میلیــون مترمکعب گاز معادل ســه فــاز متعــارف پــارس جنوبــی در بخش دریا وارد مدار میکنیم که برای ما بسیار حیاتیاست،دربخشخشکیب­هغیرفاز ۴۱ پارس جنوبی بقیه پاالیشگاهه­ا تمام شدهاند».وزیرنفتدرب­ارهتوسعهمی­دان مشترک پارس جنوبی میگوید: «زمانی که من وارد شــدم (ســال ۲۹) فقط ۰۱ فاز تمام شــده داشــتیم، اما در این مدت ما جز فاز ۴۱ که معادل دو فاز است، معادل ۵۱ فاز، پاالیشگاه وارد مدار تولید کردهایم و تا پایان امســال یا اوایل ســال آینده، ۷۱ فــاز دریایی در مــدار خواهد بود. تکمیل ایــن ۷۲ فــاز، کاری فوقالعــاد­ه مهم در طول ۰۱ تا ۲۱ سال است.» ■ فاز۱۱دردست­ورکارسرانس­هقوه

زنگنــه دربــاره طــرح توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی توضیــح میدهــد: از شــهریورما­ه پارســال تاکنــون چیــن ۰۸ درصــد ســهم ایــن طــرح توســعه را در اختیــار دارد و بایــد کار خــود را آغاز کرده باشــد، اما کار را به هر دلیلــی اجرا نکرد. چینیهــا به وضــوح حرفــی نزدهاند، اما در عمــل فعالً میل به حضور ندارند و از مــا تقاضای تعلیق دو ســاله کردهاند که به معنای معطــل کردن اســت و ما نیز گفتهایمنمی­توانیماینر­ابپذیریموب­اید راههای دیگری را بر اســاس قرارداد پیدا کنیم. ما اکنون باید تکلیفمان را با چین مشخص کنیم، آنها یا باید از این قرارداد خارج شوند که در این صورت کل قرارداد به پتروپارس منتقل میشود و در نتیجه بایــد برای توســعه آن پــول فراهم کنیم کــه اکنون تصمیمگیــر­ی در این بــاره در دستور کار سران سه قوه است. وزیر نفت با اشــاره به روابط دوســتانه ایران وچین، میگوید: «فاز دوم این طرح فشارافزایی و جلوگیــری از افــت تولیــد اســت کــه فعالً هیــچ کدام از ما امــکان اجرایش را نداریم.» ■ میانگیــــ­ــن برداشــت از آزادگان فقط 6 درصد

زنگنــه بــا بیان اینکــه اکنــون میانگین برداشــت از الیــه ســروک میــدان آزادگان جنوبــی کمتــر از ۶ درصــد اســت، یعنــی بــاالی ۰۹ درصــد نفــت در آن مخــزن باقــی میمانــد، بیان میکند: «چه کســی جــواب این موضوع را به نســلهای آینده میدهــد؟ نفــت همانجــا میمانــد و ما نمیتوانیــ­م برداشــت کنیــم. فنــاوری در بخش باالدست نفت یعنی فراهم کردن امــکان برداشــت بیشــتر نفــت از ذخایــر اســت.» وی ادامــه میدهــد: «اینکــه مــا فقط شــعار بدهیم و بگوییم بلدیم! بله؛ ما در این حد که برداشــت میکنیم اکنون از عــراق جلوتریــم، ظرفیت تولیــد ایران در میدانهــای نفتی غــرب کارون بهطور تقریبی ۰۰۳ هزار بشــکه در روز اســت، اما در نگاهی درازمدت به فناوریهای نو نیاز داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.