گوشی مجهز به اندروید بومی شهریوربه بازار می آید

Iran Newspaper - - News - سوسن صادقی خبرنگار

اوایــل هفته جــاری، محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات ویدئویی را در شبکه اجتماعی توئیتــر و اینســتاگر­ام خــود بــه اشــتراک گذاشتکهخبر­ازطراحیاند­رویدداخلی مــیداد. در ایــن فیلم گفته می شــد این سیســتم عامل اندرویدی قرار است روی تلفن همراه تولید داخل نصب شود. در همین راستا حمید سعیدی مدیرعامل تلفن همراه جی ال ایکس نیز اعالم کرد تلفن همراه مجهز بــه اندروید ایرانی که «آریا مینی» نام دارد، شهریورماه به بازار میآید. «روزنامه ایران» در همین رابطه بهسراغکارش­ناسانحوزهف­اوارفتتانظ­ر آنهــا را در خصــوص این سیســتم عامل جویاشود. ■ اقدامیمثبت­برایمقابله­باتحریم «بهنظرم مسئوالن میخواهند به امریکا و گــوگل بگوینــد کــه مــا نیــز میتوانیــم سیســتم عامــل خــاص خــود را تولید یا سفارشیسازی­شدهکنیم.»رضااصغری برنامــه نویــس با بیــان مطلب فــوق به «ایــران» گفــت: وزارت ارتباطــات بــا این اقــدام نشــان داد کــه میتوانند مســتقل عملکنندوای­نپالسرابهگ­وگلمیدهد که اگر روزی اپهای ایرانی را قطع کردید کار مــا روی زمیــن نمیماند و جایگزینی بــرای آن وجــود دارد بنابرایــن ایــن کار میتواندراه­یبرایمقابل­هباتحریمها­در این حوزه باشد. اصغری افزود: البتــه از آنجایی که تلفن همــراه ایــن برنــد را نــدارم بــه همیــن دلیــل آن را تســت نکــرده ام. تــا آنجایی کــه میدانــم اندرویــد را سفارشــی کرده و وابســتگی آن را بــه ســرویسهای دیگر مانندگوگلق­طعکردهاند. وی بــا مثبــت ارزیابی کــردن ایــن اقدام، گفت: تمام دنیا این کار را انجام میدهد ولی باید اعتماد کاربران عمومی را جلب کرد بنابراین اگر در این زمینه موفق عمل کنند کاربــران زیادی از این برند به همراه اندرویــد سفارشیســا­زی شــده اســتفاده خواهند کرد.البته منظور از جلب اعتماد هم بحث حریم خصوصی نیست، بلکه کاربــران بایــد اطمینان حاصــل کنند که اگر از این تلفن همراه استفاده کنند، نرم افزارهایــ­ی که نیــاز دارنــد روی این تلفن همراه نصب و کاربردی خواهد شد. ■ خطریبهنامآ­نتیویروس «کشــور مــا دانــش تولید سیســتم عامل بومــی و سفارشــی کــردن سیســتم عاملهــای دیگــر را دارد و اکنــون تنهــا خواســتهان­د دوبــاره و بــه شــکل جدیدی آن را رســانهای کنند.» میــالد نوری دیگر برنامــه نویــس با بیــان مطلب فــوق به «ایران» گفت: ولی گذاشتن نام «ایرانی» روی این سیســتم عامل سفارشیســا­زی شده بیمعنی به نظر میرسد پس بهتر بود از همان نام سفارشیســا­زی شــده یا بومیســازی شده اســتفاده میشد چون هــر برند تلفن همراه بــرای خود اندروید را سفارشیســا­زی میکنــد و ایــن امــری طبیعیاست. ایــن کارشــناس حــوزه فنــاوری اطالعات افــزود: اکثــر کشــورهای دنیــا کاری کــه ما انجاممیدهی­مراانجاممی­دهندولینام کشور خود را روی آن نمیگذارند. کشوری مانند کانادا نیز اندروید تولید کرده و آن را سفارشــی کرده ولی نام «کانادایی» بر آن نگذاشــته اســت. یا مثالً سامسونگ نیز از اندروید استفاده میکند و سامسونگ اپ را روی آن تعبیه کرده و اپلیکیشنها­یی را که خود مایل است روی آن پیاده میکند. بــه عبارتــی کشــورها، برندهــا و تیمهای توســعه دهنــده در حــال انجــام ایــن کار هستند. ما تنها کشوری هستیم در دنیا که اندروید را سفارشــی و بومیسازی کرده و نام «ایرانی» بر آن گذاشتهایم. نوری در ادامه درباره قطع ســرویسهای گوگل روی این سیستم عامل بومیسازی شــده نیز گفت: گــوگل یک ســپر امنیتی بهنــام گــوگل پلــی پروتکــت دارد که این نرم افــزار تنها بهدنبال اپلیکیشــن­هایی میگردد که به حریم خصوصی کاربران ورود میکنند و مخرب هستند. به عبارتی مانند آنتی ویــروس عمل میکند. وقتی میخواهیم اندرویدی را سفارشیسازی کنیــم قابلیــت ایــن را دارد کــه همــه بخشهای آن را دستکاری کنیم و در این سیســتم عامل بومیسازی شــده که نام ایرانیبرای­آنگذاشتهان­ددرحقیقتای­ن سرویس سپر امنیتی را حذف کردهاند. وی افــزود: حــذف این بخــش از اندروید کار خطرناکی اســت چون این ســرویس ماننــد آنتی ویــروس عمل میکنــد و اگر برنامهای مخرب کل برنامههای کاربران در جهــان را آلــوده کنــد، کاربــران ایرانی چگونــه میخواهنــد از آن مطلع شــوند. این سپر اپلیکیشنها­ی آلوده را شناسایی و هشدار داده و در صورت خطر باال، آن را بهصورت خودکار حذف میکند آیا برای این مورد فکر کرده اند؟ به نظر میرســد این سیســتم عامل سفارشیسازی شده دارای آنتی ویروس نیست. وی دربــاره اینکــه ایــن سیســتم چقــدر میتواندبات­حریمهامقاب­لهکندنیزگف­ت: بحث ما این اســت که اصــالً گوگل اجازه بارگــذاری اپهــای ایرانــی را نمیدهــد اگر اپهــای ایرانی روی گــوگل بارگذاری شــدهاند، نــام و هویــت دیگــری غیــر از ایرانــی برای خود ثبــت کردهاند بنابراین چــه چیــزی را میخواهــد حــذف کنــد؟ اپلیکیشــن­های ایرانی در فروشــگاهه­ای ایرانی کار خود را بارگذاری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.