حمله لفظی ترامپ به سفیر انگلیس و حمایت لندن از آقای سفیر

Iran Newspaper - - News -

گروه جهــان / ندا آکیــش– دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری امریکا روز یکشنبه در ایالت نیوجرسی، در جمع خبرنگاران به ایمیلهای فاش شده سفیر انگلیس در واشنگتن واکنش نشان داد و گفت: «ما که طرفدار ســینه چــاک این آقا [ســفیر انگلیس] نیســتیم. ما هــم از او خیلی چیزهــا میدانیم [که میتوانیــم بگوییــم] امــا بیخیالــش میشــویم. [اصالً] او به بریتانیا خوب خدمت نمیکند.»

بــه گزارش ســایت روزنامه انگلیســی گاردین، شــنبه شــب بود که فاش شــدن محتوای یکسری از ایمیلهــای کیــم داروک، ســفیر انگلیــس در واشنگتن؛ دو متحد دیرینه یعنی لندن و واشنگتن را در آســتانه یــک تنــش دیپلماتیک بــزرگ قرار داد زیــرا در ایــن ایمیلها که از ســال 2017 تا 2019 بــه لنــدن ارســال میشــد، بارهــا دولــت ترامــپ «ناکارآمــد» و «بیعرضــه» و سیاســتهای­ش «نادرســت» توصیــف شــده بــود. وزارت خارجــه امریکا که احتماالً حساسیت این موضوع در روابط دو کشور را درک کرده بود، به این ایمیلها واکنش نشانندادوس­کوتاختیارک­رداماترامپ­نتوانست سکوت کند و به سفیر انگلیس حمله لفظی کرد و شایستگی شغلی او را زیر سؤال برد. حمله لفظی ترامپ به ســفیر در حالی بود کــه برخالف انتظار واشــنگتن؛ جرمــی هانــت، وزیر خارجــه انگلیس از ســفیر خــود حمایــت و اعــالم کــرد: «ســفیر در حــال انجام دادن کار خــودش بوده؛ کار او ارســال گزارشهــای صریــح و دیدگاههای شــخصیاش درباره اتفاقاتی اســت که در کشور محل خدمتش رخ میدهد. آنها عقاید شــخصی ســفیر است نه عقاید دولت بریتانیا یا من.» وزیر خارجه انگلیس همچنین اعالم کرد، کشــورش تحقیقاتی را برای کشف این مسأله که چگونه این اطالعات به بیرون درز کرده، آغاز کرده است.

بــه گــزارش ســی ان ان، ایــن حمایــت تــام و تمام در حالی صورت گرفته اســت که انگلیس با دو چالــش بزرگ اجرای برگزیــت و انتخاب رهبر حزب حاکم و نخســت وزیر جدید روبهرو اســت و در راســتای این دو چالش اگر قطار برگزیت به سر منزل برســد، انگلیس در مسیر اجرای آن بیش از هر زمانی به داشــتن روابط خوب با امریکا حتی با وجود شخصی مانند ترامپ احتیاج دارد. در بین دو نامــزد حاضر برای نشســتن بر کرســی رهبری حــزب حاکم و نخســت وزیری انگلیــس، بوریس جانسون بر خالف ترزا می عالقه به برقراری روابط عمیق با واشنگتن دارد. این در حالی است که اگر برگزیــت رخ دهــد و انگلیس از اتحادیــه اروپا جدا شــود، بریتانیا برای سامان بخشی به اقتصاد خود باید با امریکا روابط دوجانبه اقتصادی برقرار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.