باید اعتماد از دست رفته جامعه را برگردانیم

Iran Newspaper - - News -

معــاون سیاســی وزارت کشــور در اجــالس رؤســای دانشــگاهه­ا بــر نقــش مؤثــر دانشــگاهه­ا در افزایــش تابآوری مردم در شــرایط تحریم اشــاره کرد و گفت: باید اعتماد از دست رفته جامعه را برگردانیم. از سال 139۸ چند حادثه بزرگ در کشــور شــروع شــد و ادامه دارد کــه یکــی از مســائل شناســایی تحریــم و بررســی نقــاط آســیب پذیر در جامعه اســت، با وجود ظاهر بیرونــی تحریم که جنبه سیاســی دارد هدف از تحریم بحث اجتماعی و تحت فشار قرار دادن مردم آن جامعه است تا با فشار از پایین دولتمردان تسلیم خواست آنها شوند.

جمال عرف بر ضرورت افزایش تابآوری ملی در شــرایط تحریم اشــاره و تأکیــد کــرد: بخش زیــادی از جامعــه 0۸ میلیونی ایران در جریان هســتند کــه دولــت در برجــام همه تعهــدات خود را انجــام داد، یکــی از کارهایی که دانشــگاهه­ا باید انجام دهند مشروعســاز­ی مقاومــت در برابر این تحریمها اســت، این در حالی اســت که همه تالش میکنند اعــالم کنند مقصر نقض تحریــم مــا هســتیم. معــاون وزیر کشــور گفت: ما بایــد اســتراتژی مقاومت را بــرای افــکار عمومــی مشــروع و تــاب مــردم را بیشــتر کنیــم که البتــه این تــابآوری یــک بعد ســاختاری دارد و در زمان جنگ اقتصادی نمیشــود با ســازو کار عادی کار را انجام داد باید مدیریت بحران داشــته باشیم که این با ساختارهای کشور مرتبط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.