انهدام یک باند فروش سؤاالت کنکور

Iran Newspaper - - News -

وزیــر علــوم از انهــدام یــک بانــد فروش ســؤاالت کنکــور در یکی از استانهای کشور خبر داد و گفت: ایــن بانــد کشــف و بــا آن برخورد شــد. منصــور غالمــی در رابطه با انهدام باند فروش سؤاالت کنکور اظهار داشت: خوشبختانه این اتفاق در یکی از استانها رخ داده و سراســری نبوده است؛ بهطوری که قبل از آنکه کاری انجام شــود و ســؤاالت به فروش برســد، این باند کشف و با آن برخورد شد.

افــراد ایــن بانــد دســتگاهها­یی را بــه داوطلبــان فروخته بودنــد تــا از این طریق به ســؤاالت دسترســی پیــدا کنند در حالی که به هیچ وجه تاکنون کسی دسترسی بههیچ از یک از ســؤاالت کنکور را نداشــته است ولی متأســفانه این افراد، داوطلبان را گول زده بودند.

وزیــر علوم بــا تأکید بر اینکه داوطلبــان کنکور نباید گول چنین افراد و این موضوعات را بخورند، گفت: سد حفاظت از ســؤاالت کنکــور آهنین اســت و بــه هیچ وجه ســؤاالت به بیــرون درز پیــدا نمیکننــد. افــراد این بانــد داوطلب کنکور نبودنــد. امیــدوارم همکارانمــ­ان همچنــان مثل گذشــته از سؤاالت کنکور بخوبی حفاظت کنند.

غالمــی دربــاره جزئیــات شــیوه اصــالح پذیــرش دانشــجویا­ن کارشناسی ارشــد در کنکور سالجاری گفت: ما برای افزایش کیفیت پذیرش دانشــجویا­ن ارشد، در شورای ســنجش و پذیــرش بــرای قبولــی در کنکــور حدنصاب کف گذاشــتیم. میزان این حد نصاب این اســت که دانشجویان نبایــد نمرات منفیشــان بر نمــرات مثبتشــان غلبه کند. وی درباره بحث بیکاری دانشــجویا­ن و انتقاد به دانشگاهها مبنی بــر تولید بیکار در جامعه گفــت: بحث بیکاری بحث جدیدی نیست و بتدریج اتفاق افتاده است.

مــا زمینههــای پذیــرش فارغالتحصی­ــالن را در جامعــه مطابــق انتظــار تحصیلکــرد­گان نداشــتیم و بالطبــع هیــچ جامعــهای همــه فارغالتحصی­ــالن خود را در سیســتمهای اداری و دولتی استخدام نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.