دانشگاهها بهرهای از بودجه پژوهشی کشور نبردهاند

Iran Newspaper - - News -

رئیس دانشــگاه عالمــه طباطبایی هــم در گفتوگــو بــا خبرنــگار «ایــران»، درباره نقش دانشــگاهه­ا در شــرایط تحریمها گفــت: اگر در دولت و دســتگاه اجرایی دانشــگاه را نهــاد عقالنیــت بداننــد و ایــن موضوع از ســطح شــعار باالتر برود دانشــگاهه­ا میتوانند در مســائل اقتصــاد کالن، مشــکالت پولــی و مالــی راهکارهــا­ی مختلفی را ارائه کنند و نقش آفرین باشــند. حســین سلیمی از دولــت خواســت که دانشــگاه را بهعنــوان مرجع عقالنیت بشناســد و اظهــار کــرد: دانشــگاه باید جــدی گرفته شــود اگر این اتفاق بیفتد حواشــی سیاســی از دانشگاه دور خواهد شد. رؤســای دانشــگاهه­ا بــه جــای اینکه بــه مســائل بیاهمیت و کشمکش سیاسی توجه کنند بهسمت حل مشکالت جامعه میروند. البته که نهاد دانشــگاه حمایت دولت را میخواهد. دانشــگاهی که در تهیــه منابع اولیه ادامه حیــات خود ناتوان اســت چگونه میتواند مشکالت کشور را حل کند. دانشگاهی که حتی غذای دانشــجویا­ن را نمیتواند فراهم کند، خوابگاه دانشجویان را نمیتواند تعمیر کند، حق التدریس استادان را نمیتواند پرداخت کند چگونه میتواند وارد مسائل بنیادین کشــور شــود. وی تأکید کرد: دانشــگاهه­ا قوای پژوهشــی کشور هســتند اما بهرهای از 20 هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی کشــور نبردهاند، ایــن بودجه در دســتگاه اجرایــی و دولتی در جــای دیگــری هزینه میشــود درحالی که کل بودجــه وزارت علوم ممکن است 12 هزار میلیارد تومان باشد. ما احتیاج به پشتیبانی دولت داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.