شیری: باید وریا و رامین را کنار بزنم

گفتوگوی «ایران» با مدافع پرسپولیس که برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

تمرینــات تیم فوتبال پرســپولیس زیر نظر گابریل کالــدرون در حــال برگزاری اســت و ســرخها زیر نظر ســرمربی آرژانتینــ­ی خود را آماده چالشــی دیگــر در لیگ برتــر نوزدهم میکننــد. تیمی که قهرمانــی ۳ دوره اخیــر را از آن خــود کرد و حاال هــواداران پرســپولیس به تکــرار موفقیتها در غیــاب برانکــو تردیــد دارند. در ایــن میان دیــروز لیســت تیــم ملــی هــم اعــام شــد و نــام ۳ ســرخپوش در آن وجــود دارد. مهدی شــیری که یکی از این بازیکنان اســت، برای اولین بار طعم حضور در اردوی تیم ملی را خواهد چشید. مهــدی شــیری کــه نیــم فصــل دوم لیگ هجدهم به پرســپولیس آمد و در تمامی بازیها به عنوان بازیکن اصلی در زمین حضور داشــت، درخصــوص تمرینــات ایــن تیــم بــا کالــدرون بــه خبرنــگار «ایــران» گفت: «همــه بچهها بــا روحیه بــاال تمریــن میکننــد و بــا آمــدن کالــدرون جایگاه هیــچ بازیکنــی در پرســپولیس ثابــت نیســت. همه برای رســیدن به جایگاه اصلی میجنگیم. کالدرون رزومــه خوبــی دارد و نیــاز بــه تعریــف نیســت. او بــه دلیــل ســالها فعالیــت در آســیا اشــراف خوبــی بــه ســبک فوتبال تیمهای این قاره بخصوص کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس دارد. امیــدوارم بــا کالــدرون هم موفقیتهایم­ــان را ادامــه دهیــم.» مدافــع 28 ســاله پرســپولیس به خصوصیات کالدرون هم اشاره کرد: «او در تمرینات بسیار جدی است. کالدرون فوتبال هجومی را دوســت دارد و ســبک تمریناتش هم براساس فوتبال رو به جلو اســت و قطعاً این نوع فوتبال را هر هواداری میپســندد. پرســپولیس شــخصیت قهرمانی دارد و این شخصیت به تکرار قهرمانی در لیگ نوزدهم کمک میکنــد. این قهرمانیها طــرز فکرمــان را تغییــر داده و نگرانــیای بابــت تکــرارآن وجود ندارد.»

شــیری درخصــوص تفاوتهــا و شــباهتهای برانکــو و کالــدرون ایــن گونــه صحبــت کــرد: «قطعاً هــر مربیای خصوصیــات خاص خــودش را دارد اما کالــدرون و برانکو شــباهتهای زیــادی بــه هــم دارنــد. یکــی از اصلیتریــن شــباهتهای ایــن دو مربــی، جاهطلب بودنشــان اســت. کالدرون مثل برانکو متعصب اســت. البته زمان زیادی از حضور او در ایران نمیگذرد و او برای آشــنایی با بازیکنان نیــاز بــه زمــان بیشــتری دارد.» او درخصــوص نگرانــی هواداران پــس از جدایی برانکو گفت: «هــواداران روزهای ســختی را پشــت ســر گذاشــتند و حق دارند که نگران تیم باشــند. ایــن تیــم ۳ ســال متوالــی قهرمــان شــده و طعم فینال آسیا را چشیده. هواداران میخواهند که پرسپولیس همیشــه در اوج باشــد. من به عنوان بازیکن قول میدهم کــه نگرانــی هــواداران را برطــرف کنیم. هــواداران همانند برانکو به کالدرون هم اطمینان کنند.»

مهــدی شــیری که حــاال بازیکنــی ملیپوش محســوب میشــود، گفــت: «ایــن اولیــن بــار اســت کــه به تیــم ملی دعــوت میشــوم و امیــدوارم بتوانم از نام پرســپولیس در تیــم ملــی دفاع کنــم و نماینــده خوبی از این تیــم در تیم ملی کشــورم باشــم. بایــد برای رســیدن به لیســت نهایی رونــد خوبــم را ادامه دهــم و عملکردم را روز بــه روز بهتر کنــم. نمیخواهــم دعوتم به تیــم ملی صرفــاً محدود به یک دوره و اردو باشد.»

دفــاع راســت پرســپولیس خــوب میدانــد کــه بــرای رســیدن بــه ترکیب تیــم ملی رقبای ســختی هماننــد وریا غفــوری و رامین رضاییــان دارد: «برای حضــور در ترکیب اصلــی چارهای نــدارم جز اینکه وریا و رامیــن را کنار بزنم. ایــن اولیــن اردوی من اســت و در ابتدای راه هســتم. باید با تاش بیشــتر از این مسیر ســخت به سامت عبور کنم. ویلموتــس مربــی بســیار خوبــی اســت و چند بــازی اخیر تیــم ملی این موضــوع را تأیید میکنــد. ویلموتس هم به فوتبــال هجومــی اعتقــاد دارد. کار کردن با چنیــن مربیان بزرگی خوب و لذتبخش است. پوشیدن پیراهن تیم ملی، آرزوی هر بازیکنی است. از طرفی هر مربیای سایق خود را دارد و مــن در دوران کــیروش نتوانســتم بــه تیــم ملی برسم اما همیشه به سلیقهاش احترام گذاشتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.