صفر تا صد کاغذ مطبوعات

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در گفت و گو با «ایران» مطرح کرد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

نیستکاغذ درکنار دارو قرار گرفته است -کاغذ هست اما ارزان اختصاصیافت 40 میلیون دالر برای مطبوعات راستیآزمای­یمیشود شمارگان اعالمی نشریات ندارد امکان مشارکت 3 هزار مدیر مسئول وجود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.