دعوت از آیتاهلل یزدی برایکاندید­اتوریمجلسخ­برگان

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگر اینکه،تشکلی تحت نام شــورای هماهنگی گروههای فرهنگی حــوزه علمیــه قــم، در نامهای از آیــتاهلل محمد یــزدی رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم دعوت کرده تــا در انتخابات میــان دورهای خبرگان رهبری کاندیدا شــود. به گزارش ایلنا، در بخشــی از این نامه از آیتاهلل یزدی خواســته شــده با توجــه به حساســیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری و تاش دشمن برای نفوذ در آن، نامزد این انتخابات از حوزه قم شود. گفتنی است در پی فوت آیتاهلل محمد مؤمن نماینده فقیــد مــردم قم در مجلــس خبرگان رهبــری، انتخابات میــان دورهای مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه قم همزمان با انتخابات مجلس در اسفندماه امســال برگزار میشود. رئیس جامعه مدرسین در انتخابات خبرگان مجلس پنجم که ســال 13۹4 برگزار شــد، موفق به راهیابی به این مجلس از حوزه تهران نشد. در حالی که وی پیش از آن در خبرگان چهــارم و در رقابــت بــا مرحوم هاشــمی رفســنجانی به مقام ریاســت خبرگان رســیده بود. در انتخابات پنجم اما هاشــمی بــا 23۰541۹ رأی نفر اول تهران شد و محمد یزدی با 125۰۰82 هفدهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.