بهزاد نبوی: باید از روحانی دفاع کرد

Iran Newspaper - - News -

نایب رئیس مجلس ششــم با اشــاره بــه تنگناهای دولت تدبیــر و امیــد در اداره کشــور گفت: من ســینه چاک آقای روحانی نیســتم ولی بایــد از او دفاع کرد. قویترین دولت هــم نمیتواند از پس بحــران کنونی برآید. به گزارش ایرنــا، بهزاد نبوی در دیــدار بــا جمعی از اعضــای شــورای عالــی سیاســتگذا­ری اصاحطلبان، با بیــان اینکــه ۰۶ درصد اقتصــاد در اختیــار نهادهای خارج از دولت اســت و دولــت در سیاســت خارجی اختیاردار نیســت، گفت: مســئولیت دولت باید بــا اختیاراتی همراه باشــد و بایــد به میزان توان دولت بــرای ورود و دخالت در ایــن حوزههــا توجــه کرد. نبــوی با بیــان اینکه مســأله امروز کشــور تأمین نیازهای روزمره و اساسی مردم است، بر ضرورت تأمین حداقلها از طریق اصــاح نظــام توزیع تأکید کــرد. او حل بحران اقتصادی کنونــی را مرتبط با مسائل حوزه سیاست خارجی دانست اما گفت: «االن وقت مذاکره نیست. ببینیــد ترامــپ با نــوه کیم چه میکنــد. دیدارهــا و رفت و آمدهــا بی نتیجه بوده و ترامپ میخواهد از آن به عنوان کارتی برای انتخابات اســتفاده کند. در شــرایط فعلی مذاکــره ما با امریــکا، مثل مذاکره آلمان شکســت خورده پــس از جنــگ جهانــی اول با متحدیــن و مذاکــره آن پس از جنــگ جهانی دوم با متفقین اســت. در شــرایط فعلی تحریم، مذاکره نمیکنیم. بهترین کار ایــن اســت که کار را بدتــر نکنیم.» ایــن فعال سیاســی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ضرورت شــرکت در انتخابات، افزود: «عاوه بر بازنگــری در اقتصاد و سیاســت خارجــی در حوزه سیاســت داخلی هم باید گشــایش ایجاد شــود و اجازه حضور و فعالیت بیشــتری به مردم داده شود. انتخابات به گونهای برگزار شود که مردم در آن شرکت کنند.» نبوی با تأکید بر اینکه مشارکت باالی مردم در انتخابات تأمین کننده امنیت کشور است، ادامــه داد: «اصاحطلبــا­ن باید به فکر امنیت و مصالح کشــور باشــند. آنها برنده نشــوند، مهم نیســت. آنها حتی میتوانند نامــزد معرفی نکنند، ولی انتخابــات را تحریم نمیکنند. باید از مأیوس کردن مردم پرهیز کنیم. حتی اگر واقعیت باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.