آغاز بهکار سامانه مدیریت توزیع اقالم اساسی

Iran Newspaper - - News -

ســامانه مدیریــت هوشــمند توزیع اقــالم اساســی (مهتا) رونمایی شــد. این ســامانه که توســط اتــاق تعاون ایران طراحی شــده اســت، با هــدف اصالح نظام توزیع و عادالنه شــدن آن و شفافسازی توزیع کاالها پیادهسازی شده است. امکان نظارت بر فرآیند توزیع کاال، حذف فساد و رانت در نظام توزیع و همچنیــن مدیریــت توزیع کاال بــرای دهکهای مختلــف جامعه از جمله ویژگیهای این سامانه است. همچنین بر اساس مکانیزمی که برای سامانه مهتا طراحی شده، امکان مدیریت توزیع کاالها به شکل هوشمند و پیگیری لحظهای میزان و نوع کاالها نیز وجود دارد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.