اندروید بومی، چاره روزهای سخت

Iran Newspaper - - News -

در پی انتشــار خبری مبنی بر طراحی سیســتم عامــل اندروید داخلیوایجا­دبرخیازسؤا­لهادرافکار­عمومی،وزیرارتباط­ات و فناوری اطالعات به مهمترین محورهای این سؤاالت پاسخ گفت. بهگزارش «ایران»، آذری جهرمی در اینســتاگر­ام خود نوشــت: بخش زیادی از نظرات شما را در خصوص سیستم عامل اندروید سفارشی شده خواندم. تالش میکنم به برخی محورهای سؤاالتی که داشتید، پاسخ دهم: ۱.چرااینسیسـ­ـتمعاملپیگ­یریشد؟ در یکسال گذشــته، تعدادی از نرم افزارهای ایرانیازگو­شیهایتلفنه­مراه،توسطشرکتها­یامریکاییب­هبهانههایم­ختلف حذف شدند. ضربه بزرگی به کسب و کارهای ایرانی وارد شد، این اقدام از شرکت اپل آغاز و به گوگل نیز تسری پیدا کرد. آیا باید دست روی دست گذاشت تا کسب و کار جوانان ایرانی از دست برود؟ ۲.گوگلدلیلحذ­فنرمافزاره­ایایرانیرا­عدمرعایت امنیت کاربران ذکر کرده بود، این درســت اســت؟ در خصوص پوستههای تلگرام، وزارت ارتباطات در دیماه۶۹ بیانیه داد و اعالم کرد که امنیت این پوستهها را تأیید نمیکند، هماینک نیز با پایان مهلت قضایی فعالیت آنها خاتمه یافته است. اما یک سؤال: آیا گوگل در خصوص بدافزارهای­ی که با نصب روی تلفن همراه، تحت عنوان ستاره مربعها و خدمات ارزش افزوده جیب مردم و نیز اطالعات آنها را هم ســرقت میکند همین برخورد را میکند؟ سیاست حفاظت از دادهها باید همواره مورداحترام­باشدونهسلی­قهای.۳.آیابااینسی­ستمعامل،دسترسیبهسر­ویسهای بینالمللی محدود میشــود؟ آیا همه نرم افزارهای اندرویــدی روی آن قابل نصب است؟آیااستفاده­ازاینسیستم­عاملباعثمح­دودیتبرایم­ننمیشود؟ با این سیستم عامل، شــما قادر به استفاده از تمام نرم افزارهای بینالمللی هستید، اما به عکس، گوگل قادر به دســتکاری گوشــی شــما نخواهد بود. به دیگر سخن، جاده یکطرفه شده و ایرانیها قادر به استفاده از همه خواهند بود اما دیگر قابلیت تحریم و حذف ایرانیها وجود نخواهد داشــت. ۴. آیا امنیت اطالعات من با این سیســتم عاملرعایتخ­واهدشد؟اینسیستمعا­ملدراختیار­همهاست،قابلیتبررس­یدر همهآزمایشگ­اههایامنیت­سایبریدنیا­رادارد.ارزیابیمرک­زامنیتسازم­انفناوری اطالعات، ســالمت سیســتم را نشان میدهد. از بررســیهای داخلی و بینالمللی نیز اســتقبال میکنیم. ۵.ازکیاینگوش­یدربازارعر­ضهمیشود؟ عرضه آزمایشی آغاز شده و در سطح انبوه تا شهریورماه صورت خواهد گرفت. ۶.آیا سرنوشت این سیستم عامل مانند پیام رسانهای داخلی اســت؟ اصوالً تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد، تصور کنید یک روز صبح متوجه شوید نرم افزار حمل و نقل عمومی، سفارش غذا، بانکداری و بسیاری خدمات دیگر ایرانی را که روی گوشی خود استفاده میکردید دیگر روی گوشی شما نباشند و با دخالت کشوری دیگر حذف شده باشند. توسعه این سیستم عامل کمک میکند در آن روز بیچاره نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.