حملهپهپاده­ایانصاراهل­ل به یک نیروگاه برق عربستان

Iran Newspaper - - News -

حوثیهــای یمــن کــه در چند هفته گذشــته آســمان عربســتان را جوالنــگاه پهپادهــای خــود ســاختهاند، در جدیدتریــن حملــه پهپــادی خــود نیروگاه بــرق تهامــه را هدف گرفتنــد. این در حالی اســت که عربســتان و امــارات که بانیان اصلــی این جنگ تحمیل شــده به مردم یمن هستند، به خروج از این ورطه میاندیشند. به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه المسیره، یحیــی ســریع، ســخنگوی نیروهــای ارتش و کمیتههــای مردمــی یمن اظهار کــرد: یگان پهپــادی ارتــش یمــن عملیات گســتردهای را بــا تعــدادی پهپــاد قاصــف k2 بهســمت نیــروگاه برق تهامه و فرودگاه أبها در جنوب عربســتان انجــام داده اســت. ایــن در حالی است که ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتــالف متجــاوز عربــی مدعی شــد: ائتالف توانست شب گذشته پهپاد حوثیها را که به ســمت عربســتان در حرکت بود، رهگیری و منهدم کند. همزمان بــا باالگرفتن حمــالت ارتش یمن علیه عربستان که بر قدرت این ارتش تأکید میکنــد، یک مقــام بلندپایــه اماراتی اعالم کرد که کشــورش در راســتای طرح «استقرار دوبــاره نیروهــا» و بــه دالیــل اســتراتژی­کی و تاکتیکــی نیروهــای خــود در یمــن را کاهش میدهد. در همین راســتا، یک منبع نظامی در دولــت مســتعفی یمن نیز اعــالم کرد که امارات اردوگاه الخوخــه در جنوب الحدیده را بهطور کامل تخلیه کرده است. در واکنش به این اقدام امارات، محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقالب یمن آن را یــک تصمیــم ایــدهآل خوانــد و از تمامی کشــورهای عضــو ائتــالف متجــاوز عربی به ســرکردگی عربســتان خواســت تــا نیروهای خود را از یمن خارج کنند. خبــر دیگری دربــاره یمن حاکــی از احتمال شــیوع مجــدد بیمــاری وبــا در ایــن کشــور اســت. به گــزارش خبرگزاری تــاس، فرحان حــق، ســخنگوی دبیــرکل ســازمان ملل در کنفرانســی مطبوعاتــی اعــالم کــرد: بیش از 0۶۴ هزار یمنی در ســال 201۹ به بیماری وبا مبتال شدند که ۵0۷ نفر از آنها فوت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.