آذریجهرمیپ­ادررکابشهر­دارتهرانشد

Iran Newspaper - - News -

گــروه اجتماعی/ یــک هفته بعد از دعوت رســمی شــهردار تهــران از جوانتریــن وزیــر کابینــه روحانــی، محمــد جــواد آذریجهرمی به این دعوت پاسخ گفت و در اولین سهشنبه نیمههای تیر، پا به رکاب پیروز حناچی شد. پیش از او البته معصومه ابتکار با یک روز متروسواری، به کمپین سهشنبههای بدون خودرو پیوسته بود. آذریجهرمی هــم در ایــن دوچرخهســو­اری، امیرحاتمی (وزیر دفاع)، ســورنا ســتاری (معاون رئیس جمهوری) و پدر همسرش را به این کمپین دعوت کرد. آذریجهرمی درحاشیه دوچرخهسوار­ی هم گفت که خودش بهصورت منظم دوچرخهســو­اری نمیکنــد، اما دو فرزند پســرش، در هفته چندین بــار در پارک نزدیک خانهشان دوچرخهسوار­ی میکنند. او گفت با شرایطی که اکنون بهوجود آمده و شــهردار تهران اهتمام ویژهای برای ســاخت مسیرهای دوچرخهسوار­ی انجام داده است، بهتر است مردم نیز به سمت استفاده از دوچرخه بروند که هم سالمتر است و هم در کاهش آلودگی هوا و ترافیک و محیط زیست نقش دارد. شهردار تهران هم بر لزوم توسعه مسیرهای دوچرخه، پیاده و مترو برای کاهش اســتفاده از خــودروی شــخصی تأکید کــرد و گفت:ایــن حرکت نمادین اســت و امیدواریم همه روزها بتوانیم بدون خودرو در شهر تردد کنیم. متأسفانه اوضاع شهر از نظر آلودگی و ترافیک خوب نیست، البته تنها راهکار استفاده از دوچرخه نیست بلکه میبایست مسیرهای پیاده و مترو نیز گسترش یابد و این یک حرکت عمومی اســت که خوشــبختان­ه گســترش آن در حال انجام اســت و خیابانهای حافظ و کریمخان نیز در حال آمادهسازی به مسیرهای دوچرخه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.