جناب آقاي سيدابوالحس­ن رياضي

Iran Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعاملمح­ترممؤسسهفر­هنگيمطبوعا­تيهمشهري درگذشت پدر بزرگوارتان موجب تأثر و تألم خاطر شد. این جانب مصیبت وارده را به شــما و خانواده محترم تسلیت ميگویم و از درگاه ایزد منان براي آن فقید سعید غفران و رحمتالهي، براي بازماندگان صبر و شكیبایي، براي جنابعالي سالمتي و توفیق خدمت روزافزون مسألت دارم. سیدضیاهاشم­ي،مدیرعاملخب­رگزاريجمهو­رياسالمي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.