خانواده شهید آوینی ارتباطی با مؤسسه سازنده «گاندو» ندارد

Iran Newspaper - - News -

امــا واکنــش تــازه و جالــب دیگــر از ســوی همســر شــهید آوینی صورت گرفت که نه به این ســریال، بلکه به مؤسسه سازنده آن انتقاد کرد که بدون اجازه، از نام شــهید آوینی اســتفاده کردهاند. مریم امینی، همســر شــهید مرتضی آوینی در یادداشــتی که در «خبرآنالین» منتشر شد، با بیان اینکه این روزها به بهانه پخش ســریال تلویزیونــ­ی گاندو، نام «مؤسســه شــهید آوینــی» و آقای مجتبیامینی،مدیرعاملپی­شینآنبهعنو­انتهیهکنند­هسریال، زیاد مطرح میشــود، نوشت: خانواده شهید آوینی الزم میداند به اطالع عموم برساند که این نام که قانوناً پس از شهادت سید مرتضی آوینی باید به خانواده تعلق میداشته به سبب بعضی بیقانونیها در اختیار مؤسســه دیگری قرار گرفته که هیچیک از اعضایخانوا­دهدرآنحضور­نداشتهاند،باآنهمکاری­نکردهاند و اطالعی از ســاز و کار آن ندارند. ســرانجام پــس از دوندگیهای فــراوان ســال پیش این نــام به مؤسســهای باز پس داده شــد که زیــر نظر خانواده اداره میشــود و نام مؤسســه قبلــی به انتخاب مدیرانشان به «مؤسسه آرای شهید آوینی» تغییر یافت. وی با بیان اینکه در کمال تعجب، مؤسسه به نام انتخابی خود وفادار نمانــد و فعالیتهایـ­ـش را کمــاکان با همان عنوان قبلــی ادامه میدهــد، تصریح کرد: خانواده شــهید آوینی فــارغ از مجادالت مرتبطباسری­ال«گاندو»وبحثهایمحت­واییآن،اعالممیکند کهدر«مؤسسهآرایش­هیدآوینی»نقشینداشته­وانتظاردار­دآن مؤسسه خود را به رعایت قوانین نظام جمهوری اسالمی ملتزم بداند، همه فعالیتهای خود را با نام جدیداًثبتشدهاش ادامه دهد و موجب ســردرگمی مخاطبان نشــود.گفتنی است سریال پرمناقشهگا­ندوتوسطهمی­نمؤسسهساخت­هشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.