ثبات قیمتها و تنوع محصوالت در بازار مواد خوراکی

بازتاب اعتماد دولت به بخش خصوصی

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

فقطالزماست­بهنزدیکتری­نسوپرمارکت یــا فروشــگاه نزدیــک منزلتــان برویــد تــا از نزدیکگفتهه­ایگزارشمار­اراستیآزما­یی کنید. تمام قفسهها پر است و هیچ کاالیی با کمبود مواجه نیست، قیمتها ثبات یافته و تنها در برخی از محصوالت که به ارز نیما راه یافتند(به علت تغییراتــی جزئی که در ســامانه وجود دارد) شاهد نوسان بسیار کم قیمتهــا هســتیم و در برخــی از کاالها که وارداتی بودند، تولیــدات داخلی جایگزین شــده است. برخی از تولیدکنندگ­ان داخلی میگویند از زمانی که دولت تصمیم گرفت واردات را محــدود کنــد مــا ســراغ کاالهایی رفتیــم کــه مــردم دنبــال برند خارجــی آن بودند، ســعی کردیم تولیــدات را به نحوی جلــو ببریم کــه با کیفیــت مشــابه خارجی برابری کند، بارزترین این کاالها دارو اســت. پیشبینیهان­شانمیدهدکه­قیمتبرخی از کاالهــا چون مرغ، تخم مرغ، گوشــت ...و مسیر کاهشی خود را ادامه خواهد داد، البته ایــن کاهش آهنگ کنــدی دارد و آن چیزی نیســت که برخیهــا امیدوار هســتند. گفته میشــود یکی از دالیلی که باعث شده بازار کنترل شــود و دیگر خبری از گرانی و کمبود کاال نباشد حضور بخش خصوصی در بازار اســت. بخش خصوصی ایــن روزها کارآیی خود را نشــان داده و به دولت و مردم ثابت کــرده کــه میتواند تکیه گاه خوبی باشــد. از طرفــی مردم هم بــا مدیریت خرید تقاضا را کنترل کردند. مسئوالن دولتی هم بر این باورنــد که عرضــه و تقاضا بایــد هماهنگ شــود. ذخایــر اســتراتژی­ک کشــور هم طبق آخریــن اطالعــات حداقــل تــا یــک ســال وضعیتبسیار­مطلوبیدارد. ■ کسادیواسطه­گرانخرد

نازنین از خاطراتش با ما حرف میزند. میگوید: چند وقتی بود که در صف گوشت دولتی میایســتاد­م، گوشــتی که با ارز ۰۰۲4 تومانــی وارد میشــد. طــی چنــد مــاه اخیر ازطریقفروش­گوشتدولتیب­هرستورانها امرار معاش میکردم. ولی این روزها دیگر ســراغ چنین واســطه گری نمیروم چرا که قیمت گوشت یکنواخت شده است و دیگر نمیتــوان از این راه کســب درآمد کرد. حاال در یک شرکت تولیدی مشغول کار هستم. برخی دیگــر هم از خاطراتــی میگویند که شاید خیلی از ما آن را تجربه کردیم. خرید کاال بیش از نیاز ماهانه و ایســتادن در صف بــرای خریــد گوشــت، تــن ماهــی ...و طــی ماههایگذشت­هخانوارهار­وبهاحتکارخ­انگی برده بودند و تصور میکردند که خرید انبوه بــه آنهــا آرامــش میدهــد و از نوســان بازار فاصلهمیگیر­ند،ولیثباتقیم­تهاوتنوع کاالییبهصو­رتعملینشان­دادکهاحتکا­ر خانگیمسیرا­شتباهیاست. ■ گمرکبابخشخ­صوصیکنارآم­د

حمیدرضــا قلمــکاری، عضــو هیأت نماینــدگا­ن اتــاق بازرگانــی ایــران درباره اینکه چگونــه بــازار کاالی مصرف کشــور کنترل شــد، گفــت: بازار کشــور بــه خاطر فعالیت بخش خصوصی کنترل شد، اگر این بخش فعاالنــه عمل نمیکرد اکنون شــاهد تنش قیمتــی بودیــم. وی افــزود: ایــن روزها دولت به دســتاورده­ای خوبی در حــوزه بــازار کاالیی دســت یافته اســت بهگونــهای که قیمت کاالها کنترل شــده، تنوع قیمتی وجود دارد و تولیدات داخلی در حال جایگزینی با محصوالت خارجی

است. قلمکاری اذعان داشت: از آنجا که دولتدرکنار­بخشخصوصیقر­ارگرفته و حمایتهــای الزم را انجــام میدهــد فعاالنبخشخ­صوصیباسازو­کاربهتری امکانتولید­راپیداکردن­د.درگذشتهموا­نع مختلفی جلــو پای فعــاالن اقتصــادی و صنعتــی بود اما بــه مرور زمان ســدها در

حال شکســته شــدن اســت. عضو هیأت نمایندگانا­تاقبازرگان­یایرانخاطر­نشان کــرد: یکــی از اقدامــات مثبــت دولت که منجربهافزا­یشتولیدشدت­سهیلشرایط واردات مــواد اولیــه اســت. در ماههــای گذشــته تا زمانی که تخصیص ارز صورت نمیگرفت، گمرک اجازه ترخیص کاال را

نمیدادولیا­کنونتاقبلا­زتخصیصارز، گمرک اجازه میدهد فعال اقتصادی ۰۷ درصد مواد اولیه وارداتی خود را ترخیص کند. در چنین شرایطی دیگر کاال در بنادر معطل نمیشود و تولیدکننده هم بدون کاهــش تولیــد بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.