تهاتر نفت برای بازسازی نیروگاه ری

Iran Newspaper - - News -

محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: طی قراردادی مقرر شــد میزان ســرمایه مورد نیــاز برای بازســازی نیروگاه ری از طریــق تهاتر نفت تأمین شــود. وی گفــت: در ابتدا قرار بود منابع مورد نیاز بازســازی نیروگاه ری را از ژاپــن تأمیــن کنیم که بهدلیل مشــکالت ایجاد شــده در نتیجه تحریمهای اقتصادی به ســرانجام نرســید. به ایــن ترتیب طی قراردادی مقرر شــد میزان ســرمایه مــورد نیــاز برای ایــن بازســازی از طریق تهاتــر نفت تأمین شــود. وی ارزش پروژه بازســازی نیروگاه ری را ۰۰۵ میلیون یورو اعالم کرد و افزود: اینکه چه میزان از ارزش کل قرارداد قرار اســت با استفاده از تهاتر نفت تأمین شود، بسته به قراردادی دارد که بین پیمانکار و کارفرما منعقد میشود./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.