ترامپ حق بالک کردن افراد در توئیتر را از دست داد

Iran Newspaper - - News -

مدتــی پیش پرونــدهای در دادگاه فدرال ایاالت متحده دربــاره ارتباط دونالد ترامپ با حســابهای کاربری منتقدانش مطرح شــد. بر اســاس این شکایت افرادی که از دونالد ترامپ نقد میکردند توســط ترامپ ســرکوب میشــدند و در نتیجــه با اعتراض به این موضوع ســعی کردند مانــع از این رفتار دونالد ترامپ شــوند. به گزارش انتخاب، از این پــس رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامــپ دیگر قادر نخواهد بــود افراد را در توئیتر بالک کند. یک دادگاه فدرال تصمیــم گرفتــه کــه ترامپ را مجبــور کند همــه توئیتها را منتشــر کنــد و به عبارتــی دقیقتــر هیچ توئیتی را سانســور نکند چــرا که رســانههای اجتماعی فضایــی عمومــی و آزاد بــرای همــگان محســوب میشــوند. ایــن تصمیم در دادگاه منطقــهای ایــاالت متحــده در نیویــورک اتخــاذ شــده اســت. قاضــی بارینگتون دی پارکر در این خصوص نوشــت: «اصالحیه اول اجازه نمیدهد که یک مقام رسمی که از یک حساب کاربری در شبکههای اجتماعی استفاده میکنــد، از اهــداف سیاســی بهرهمنــد شــود و اصالحیــه دوم ما نیز مشــمول ممنوعیت بالک کردن کاربران است.»یک فعال حقوق مدنی کاربران نیز در این خصوص میگوید، کاربران حق دارند نقدهای مؤدبانه خود را به شــکلی آزادانه در شبکههای اجتماعی مطرح کنند و با ممنوعیت نیز مواجه نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.