زندگی در هراس از آوارها

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهان: فیاض ابورمله در ۰6 ســالگی هــر صبحدم با صــدای تونلهایی که کارگران اســرائیلی در حال حفر آنها زیر خانهاش در حومه شرقی قدس هستند، از خواب بیدار میشــود و هر شــباهنگام با بیم فروریختن ســقف خانهاش بر سر فرزندانش به خــواب مــیرود. ایــن بیم و وحشــت تنها خــوره روح و جان ابورمله نیســت. این وحشتی است که ۰5 نفر از فامیلهای او که همگی در «وادی الحلوه»، در حومه قدس شرقی زندگی میکنند، بارها و بارها تجربه کردهاند. اسرائیل از سال ۰۰۰2 تاکنون در حال کاوش آثار تاریخی زیرزمینهای­ی اســت که خانههای آنها بر آن واقع شــده است. اما از 5 سال پیش به این سو فلسطینیهای ساکن این منطقه با مشــاهده ترکهایی که بر دیوارهای خانههایشان نشست، متوجه آثار مخرب این حفاریها شدند. ابورمله میگوید: «هر بار که سر میچرخانم، ترک جدیدی را بــر دیوار خانهام میبینم. حفاریهای اســرائیل زندگی مــا را بهخطر انداخته اســت.» «ام جهــاد»، همســر «ابورملــه» هم میگویــد: «خیلی نگران هســتم و میترسم. دائم به بچهها میگویم توی حیاط بازی نکنند و نزدیک دیوار نشوند چون میترسم با جست و خیز آنها زمین فرو برود.»

امــا مقامات اســرائیل بیتوجــه به این شــکایات و نگرانیها بــه حفاریهای خود که موجب سســت شــدن زمین این منطقه و در نتیجه ترکهای بزرگ در خانههای فلسطینیان شده است، ادامه میدهند.

ایــن حفاریها قدس شــرقی را نشــانه گرفته کــه قدمتی 3 هزار ســاله دارد و صهیونیستها مدعیاند، معبد سلیمان در آن واقع بوده است. آنها به همین منظور از هفته پیش کار حفر تونل جدیدی را آغاز کردهاند. آنها با حفر این تونل جدید در جســتوجوی جادهای هســتند که میگویند، شــاهراهی بوده است که زائران یهودی معبد سلیمان برای رسیدن به معبد از آن استفاده میکردند.

آنها مدعی هستند معبد مورد ادعاییشان درست در جایی واقع بوده است کــه اکنــون مســجد االقصی در آن واقع شــده اســت. اما مقامات فلســطینی این ادعاهــا را رد میکننــد و معتقدند تمــام این ادعاها و حفاریها تنها در راســتای یهودیســاز­ی قــدس انجام میشــود و به عبارتی اســرائیل را متهــم به تحریف تاریخ به ســود خود میکنند. این در حالی اســت که رژیم صهیونیســت­ی در سایه حمایتهــای امریــکا بیــش از پیــش در حــال حفاری اســت و بــه اقدامات ضد فلســطینی خــود در قــدس ادامه میدهد. جیســون گرینبات، فرســتاده امریکا در امور خاورمیانه یکی از کســانی اســتًکه حمایت تام و تمام خود از اقدامات اســرائیل را نشــان داده و از جملــه اخیــرا در همیــن ارتبــاط در توئیتــی ســخنان فلســطینیه­ا را خنده دار خوانده و نوشــته بود: «ما نمیتوانیم ردپای یهود را در باستانشناس­ی نادیده بگیریم. صلح تنها بر حقیقت است که میتواند بنا شود.»

اما این دعواها برای ابورمله اهمیتی ندارد. تنها چیزی که او میبیند و به آن اعتقاد دارد این اســت که: «مهمترین مســأله در زندگی هر فرد این اســت که در امنیت و ثبات زندگی کند. خانه جایی اســت که ما باید بتوانیم در آن احســاس امنیت داشته باشیم. اما اکنون ما در خانههایمان این حس امنیت را نداریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.